Remez 8ח׳
1 א

ויקרא אלקים ליבשה ארץ שרצתה לעשות רצון קונה, רבי יצחק אומר אני אל שדי אני הוא שאמרתי לעולמי די שאילו לא כן עדיין היו שמים וארץ נמתחין והולכין. ולמקוה המים קרא ימים והלא ים אחד הוא אלא אינו דומה דג העולה מעכו ומצידן לעולה מאספמיא:

2 ב

בשלישי היתה הארץ מישור כבקעה והמים מכסין על פני כל הארץ וכשיצא הדבר מפי הקב"ה יקוו המים הרים וגבעות נתפרדו על פני כל הארץ ונעשה עמקים עמקים עלה תוכה של ארץ ונתגלגלו המים ונקוו המים שנאמר ולמקוה המים קרא ימים מיד נתגאו המים ועלו לכסות את הארץ כבתחלה עד שגער בהן הקב"ה וכבשן ונתנן תחת כפות רגליו ומדדן בשעלו שלא לפחות ושלא להוסיף ועשה חול גדר הים כאדם שעושה גדר לכרמו כשהן עולים ורואין את החול לפניהם חוזרין לאחוריהם שנאמר האותי לא תיראו וגו':

3 ג

כל הימים כמקוה שנאמר ולמקוה המים קרא ימים דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר ים הגדול כמקוה ולא נאמר ימים אלא שיש בו מיני ימים הרבה:

4 ד

רבי יוסי אומר כל הימים מטהרין בזוחלין ופסולין לזבין ולמצורעין ולקדש בהן מי חטאת. ותוצא הארץ דשא עברה על הצווי שאמר לה הקב"ה עץ פרי עושה פרי מה הפרי נאכל אף העץ נאכל והיא לא עשתה כן אלא ותוצא הארץ דשא עץ עושה פרי הפרי נאכל ואין העץ נאכל לפיכך נתקללה ארורה האדמה בעבורך רבי פנחס אומר הוסיפה על הצווי סמכא לעשות רצון בוראה. עץ עושה פרי אפילו אילני סרק עשו פירות ולמה נתקללה אלא כאנש דאמר לייטן ביזיא דהדין איינוק:

5 ה

תניא רבי אליעזר אומר מנין שבתשרי נברא העולם שנאמר ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע אי זהו חודש שהארץ מלאה דשאים והאילנות מלאין פירות הוי אומר זה תשרי ואותו הפרק זמן רביעה היה וירדו גשמים וצמחו שנאמר ואד יעלה מן הארץ רבי יהושע אומר מנין שבניסן נברא העולם שנאמר ותוצא הארץ איזהו חודש שהארץ מלאה דשאים הוי אומר זה ניסן ואותו הפרק זמן בהמה וחיה שמזדווגין זה לזה שנאמר לבשו כרים הצאן ועמקים יעטפו בר ואידך הא כתיב עץ פרי ההוא לברכה לדורות. ואידך נמי הא כתיב ותוצא הארץ דשא ההוא לכדרבי יהושע בן לוי כל מעשה בראשית לדעתם נבראו בקומתן נבראו לצביונם נבראו שנאמר וכל צבאם אל תקרי צבאם אלא צביונם:

6 ו

דרש רבי חנינא בר פפא מאי דכתיב יהי כבוד ה' לעולם פסוק זה שר העולם אמרו בשעה שאמר הקב"ה למינהו באילנות נשאו דשאים ק"ו בעצמן אמרו אם רצונו של הקב"ה לצאת בערבוביא למה נאמר למינהו באילנות ועוד ק"ו ומה אם אילנות שאין דרכן לצאת בערבוביא אמר הקב"ה למינהו אנו על אחת כמה וכמה מיד כל אחד ואחד יצא למינהו באותה שעה פתח שר העולם ואמר יהי כבוד ה' לעולם בעי רבינא הרכיב שני דשאים זה על גב זה לרבי חנינא בר פפא מהו כיון דלא כתיב בהו למינהו לא מחוייב או דילמא כיון שהסכים הקב"ה על ידן כמאן דכתיב בהו דמי. תיקו. רב אסי רמי כתיב ותוצא הארץ דשא בתלתא בשבתא וכתיב וכל שיח השדה טרם יהיה במעלי שבתא מלמד שיצאו דשאים ועמדו על פתח הקרקע ולא צמחו עד שבא אדם הראשון ובקש עליהם רחמים וירדו גשמים וצמחו שנאמר ואד יעלה מן הארץ וגו' ללמדך שהקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקים. רבי חנינא בר פפא הוי ליה גנתא שדא ביה ביזרני ולא צמח לאורתא בעי רחמי וצמח:

7 ז

ויהי ערב ויהי בקר יום שלישי שנבראו בו גבורים כמה דאת אמר שלשים וקרואים רוכבי סוסים כולם כיון שנברא ברזל התחילו אילנות מרתתין אמר להן (הקב"ה) עץ מכם אל יכנס בו ואין אחד מכם נזוק:

8 ח

ויאמר אלקים יהי מאורות לא נברא להאיר אלא גלגל חמה בלבד שנאמר יהי מאורות (מארת כתיב) אם כן למה נבראת לבנה אלא צפה הקב"ה שאומות העולם עתידין לעשותן אלוהות אמר הקב"ה מה אם בשעה שהם ב' והם מכחישים זה את זה אומות העולם עושים אותם אלוהות אלו היו אחד על אחת כמה וכמה. רבי ברכיה בשם רבי סימא שניהם נבראו להאיר שנאמר (יהי מאורות) והיו למאורות ויתן אותם אלקים ברקיע השמים להאיר. והיו לאותות אלו שבתות דכתיב ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם. ולמועדים אלו ימים טובים דכתיב אלה מועדי ה'. ולימים אלו ראשי חודשים דכתיב עד חודש ימים. ושנים אלו ראשי שנים:

9 ט

ויעש אלקים את שני המאורות הגדולים. ומאחר שקרא אותן גדולים חוזר וקורא את המאור הקטן אלא על ידי שנכנס בתחומו של חבירו. בכל הקרבנות כתיב שעיר עזים אחד לחטאת ובראש חודש כתיב לחטאת לה', אמר הקב"ה אני גרמתי לו ליכנס בתחומו של חבירו. ומה אם זה שנכנס ברשות כך פגמו הקב"ה הנכנס שלא ברשות על אחת כמה וכמה:

10 י

רבי שמעון בן עזאי רמי כתיב ויעש אלקים את שני המאורות הגדולים וכתיב ואת המאור הקטן, אמרה ירח לפני הקב"ה רבונו של עולם אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד א"ל הקב"ה לכי מעטי את עצמך, אמרה לפניו רבונו של עולם הואיל ואמרתי לפניך דבר הגון אלך ואמעיט את עצמי, אמר לה לך ומשול ביום ובלילה אמרה לפניו רבונו של עולם שרגא בטיהרא מאי מהני, א"ל לכי וימנו בך ישראל ימים ושנים, דידה נמי לא סגי דלא אימני ביה דכתיב והיו לאותות ולמועדים, א"ל לכי ויקראו צדיקים על שמך יעקב הקטן שמואל הקטן דוד הקטן. לא הות מיתבא דעתה אמר הקב"ה הביאו כפרה עלי על שמעטתי את הירח והיינו דאמר ריש לקיש מה נשתנה שעיר של ראש חודש שנאמר בו לה' אמר הקב"ה שעיר זה יהי כפרה על שמעטתי את הירח:

11 יא

דרך ארץ הוא הגדול מונה לגדול והקטן מונה לקטן עשו מונה לחמה שהיא גדולה מה חמה זו שולטת ביום ואינה שולטת בלילה כך עשו יש לו חלק בעולם הזה ואין לו חלק לעולם הבא ויעקב מונה ללבנה שהיא קטנה מה הלבנה הזו שולטת ביום ובלילה כך ישראל יש לו חלק בעולם הזה ובעולם הבא. כל זמן שאורו של גדול מבהיק בעולם אין אורו של קטן מפורסם שקע אורו של גדול נתפרסם אורו של קטן. כך כל זמן שאורו של עשו מבהיק בעולם אין אורו של יעקב מתפרסם שקע אורו של עשו נתפרסם אורו של יעקב הדא הוא דכתיב קומי אורי כי בא אורך וגו' כי הנה החשך וגו':