Remez 796תשצ״ו
1 א

ד"א אלה הדברים משל למה הדבר דומה לתלמיד שהיה מהלך אחרי רבו וראה גחלת מושלכת בדרך כסבור שהיא אבן טובה נטל אותה ונכוה בה, אחר ימים היה מהלך עם רבו וראה אבן טובה מושלכת בדרך כסבור שהיא גחלת ונתירא ליגע בה, א"ל רבו טול אותה אבן טובה היא, כך אמר משה בשביל שאמרתי להם שמעו נא המורים נטלתי את שלי מתחת ידיהן ועכשיו אני בא להוכיחן, א"ל הקב"ה דבר ואל תתירא, אמר הקב"ה הואיל וקבלו עליהן תוכחותיך צריך אתה לברכן פתח ואמר ה' אלהי אבותיכם יוסף עליכם וגו'. וכן אמר שלמה ולמוכיחים ינעם ועליהם תבוא ברכת טוב, אמר הקב"ה בעולם הזה הייתם מתברכים על ידי אחרים, לעתיד לבא אני בעצמי אברך אתכם שנאמר אלהים יחננו ויברכנו: