Remez 718תשי״ח
1 א

וישמע את הקול. שומע אני קול נמוך, תלמוד לומר את הדברים האלה דבר ה' אל כל קהלכם וגו'. כתוב אחד אומר ויהי ביום השלישי בהיות הבקר וגו' וכתוב אחד אומר קול דממה דקה, כיצד יתקיימו שני כתובים הללו, כשהקב"ה מדבר הכל שותקין שנאמר דומו יושבי אי וגו', ואומר וירום אהרן דברי רבי יאשיה. רבי יונתן אומר כתוב אחד אומר קול גדול ולא יסף וכתוב אחד אומר ואחר האש קול דממה דקה, כיצד כשהקב"ה מדבר מדבר בקול גדול ומלאכי השרת בקול נמוך שנאמר המזכירים את ה' אל דמי לכם. ואומר ואל תתנו דמי לו: