Remez 628תרכ״ח
1 א

תנו רבנן להחלו עד שעה שימות, רבי אומר במותם יטמא עד (שעה) שיטות. מאי בינייהו. אמר רבי יוחנן משמעות דורשין איכא בינייהו. ריש לקיש אמר גוסס איכא בינייהו. למאן דאמר מלהחלו אפילו גוסס. ולמאן דאמר במותם עד שימות אין גוסס לא. ולמאן דאמר המלהחלו הכתיב במותם. ההוא מיבעי ליה לכדרבי במותם אינו מטמא אבל מטמא בנגיעתם ובזיבתם ולמאן דאמר במותם הא מיבעי ליה להאי סברא. אם כן לימא קרא במות מאי במותם שמע מינה תרתי. ולמאן דאמר במותם הא כתיב להחלו. להכי הוא דאתא במי שאינו מחולל יצא זה שהוא מחולל. ולמאן דאמר מלהחלו הא מיבעי ליה להאי. אם כן לימא קרא להחל מאי להחלו ש"מ תרתי. מיתיבי האדם אינו מטמא עד שתצא נפשו ואפילו מגוייד ואפילו גוסס ולמאן דאמר מלהחלו הא קתני דאינו מטמא. לענין טמויי עד דנפקא נפשיה. לענין איתחולי הא איתחיל: