Remez 599תקצ״ט
1 א

ובכל בהמה לא תתן שכבתך. תנו רבנן איש פרט לקטן. אשריתן שכבתו בבהמה בין גדול בין קטנה. מות יומת בסקילה. או אינו אלא באחת מכל מיתות האמורות בתורה. נאמר כאן תהרוגו ונאמר להלן כי הרוג תהרגנו מה להלן סקילה אף כאן סקילה. למדנו עונש לשוכב לנשכב מנון. תלמוד לומר כל שוכב עם בהמה מות יומת אם אינו ענין לשוכב תנהו ענין לנשכב. ולמדנו עונש בין לשוכב בין לנשכב אזהרה מנין. תלמוד לומר ובכל בהמה לא תתן שכבתך. למדנו אזהרה לשוכב אזהרה לנשכב מנין. תלמוד לומר ולא ייה קדש. ואומר וגם קדש היה בארץ דברי ר' ישמעאל. ר' עקיבא אומר אין צריך הרי הוא אומר לא תתן שכבתך לא תתן שכיבתך. ור' ישמעאל אזהרה לנשכב לבהמה מניא ליה נפקא ליה מכל שוכב עם בהמה אם אינו ענין לשוכב תנהו ענין לנשכב. ואפקיה רחמנא לנשכב בלשון שוכב מה שוכב ענש והזהיר אף נשכב ענש והזהיר:

2 ב

אל תטמאו בכל אלה בין בכולן בין במקצתן. כי בכל אלה נטמאו הגוים אלו מצרים. אשר אני משלח מפניכם אלו כנענים. ותטמא הארץ מלמד שהארץ מטמאה על ידי הדברים האלה. ואפקוד עונה עליה כיון שאני פותח פינקס [מיד אני] גובה את הכל. ותקיא הארץ את יושביה כאדם שמקיא את מזונו. ושמרתם אתם אתם נאים שומרים [אותם] שאתם פתחתם תחלה וכה"א גן נעול אחותי כלה גל נעול מעין חתום. ולא תעשו מכל התועבות האלה בין מכולן בין ממקצת. אזרח זה אזרח [האזרח לרבות נשי האזרחים]. גר זה הגר. הגר לרבות את נשי גרים. בתוככם לרבות נשים ועבדים (המשוחררין) כי את כל התועבות האל עשו אנשי הארץ אשר לפניכם ותטמא הארץ מלמד שהארץ מיטמאה על ידי הדברים האלה. ולא תקיא הארץ אתכם בטמאכם אותה כאשר קאה את הגוי אר לפניכם מלמד שהארץ מתחייבת גלות על ידי הדברים האלה. כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה [בין מכולם בין ממקצתם] ונכרתו הנפשות העושות מה תלמוד לומר, לפי שנאמר איש יכול אין לי אלא איש שעלוש כרת על ידי אשה. אשה ענושה כרת על ידי האיש מנין. תלמוד לומר הנפשות הרי כאן שנים. העושות מה תלמוד לומר לפי שנאמר לא תקרבו יכול יהו חייבין כרת על הקריבה תלמוד לומר העושות ולא הקריבות. מקרב עמם ועמם בשלום. ושמרתם את משמרתי שמרו לי משמרתי. ושמרתם את משמרתי להזהיר בית דין על כך. לבלתי עשות מחקות התועבות אשר נעשו לפניכם ולא תטמאו בהם מלמד שהעריות קרויות טומאה. ולא תטמאו בהם ונטמתם בם אם מטמאים אתם בהם נפסלין אתם מאחרי. וכי מה הנאה יש לי בכם ואתם מתחייבים לי כליה לכך נאמר אני ה' אלהיכם. וכן עזרא הוא אומר הנשוב להפר מצותיך וגו' הלוא תאנף בנו עד כלה לאין שארית ופליטה ה' אלהי ישראל צדיק אתה: