Remez 598תקצ״ח
1 א

ואת זכר לא תשכב. תנו רבנן איש פרט לקטן, אשר ישכב את זכר בין גדול בין קטן וכו'. אמר ר' ישמעאל הרי זה בא ללמד ונמצא למד. מות יומתו בסקילה. או אינו אלא באחת מכל מיתות האמורות בתורה נאמר כאן דמיהם בם ונאמר באוב וידעיני דמיהם בם מה להלן בסקילה אף כאן בסקילה. עונש שמענו אזהרה מנין. תלמוד לומר ואת זכר לא תשכב. למדנו אזהרה לשוכב אזהרה לנשכב מנין. תלמוד לומר ולא יהיה קדש ואומר וגם קדש היה בארץ דברי ר' ישמעאל. ר' עקיבא אומר אינו צריך הרי הוא אומר ואת זכר לא תשכב קרי ביה לא תשכב: