Remez 574תקע״ד
1 א

וכן יעשה לאהל מועד. כשם שמזה לפני ולפנים כך מזה בהיכל, מה לפני ולפנים אחת למעלה ושבע למטה מדם הפר כך מזה בהיכל. ומה לפני ולפנים אחת למעלה ושבע למטה מדם השעיר כך מזה בהיכל:

2 ב

השוכן אתם בתוך טמאותם אפילו בזמן שהם טמאים שכינה ביניהם. א"ל ההוא אפיקורוס לרבי חנינא השתא נמי טמאים אתם כדכתיב טמאתה בשוליה, א"ל תא חזי מה כתיב השוכן אתם בתוך טמאותם אפילו בזמן שהם טמאים שכינה שרויה בינהן:

3 ג

וכל אדם לא יהיה באהל מועד. יכול אפילו בעזרה תלמוד לומר באהל מועד. אין לי אלא באהל מועד שבמדבר, שילה ובית עולמים מנין, תלמוד לומר בקודש. אין לי אלא בשעת הקטרה בשעת מתן דמים מנין, תלמוד לומר לכפר. אין לי אלא בכנסיתו, ביציאתו מנין, תלמוד לומר עד צאתו. וכפר בעדו כפרתו קודמת לכפרת ביתו, וכפרת ביתו ביתו קודמת לכפרת אחיו הכהנים, וכפרת אחיו הכהנים קודם לכפרת כל קהל ישראל. אמר מר אין לי אלא בשעת הקטרה מאי משמע, א"ק וכפר בעדו ובעד ביתו איזו היא כפרה ששוה לו ולביתו ולאחיו הכהנים וכל קהל ישראל הוי אומר זה הקטרת. וקטרת מי מכפרת, אין דתני רב חנינא למדנו לקטרת שמכפר שנאמר ויתן את הקטרת ויכפר על העם. ותנא דבי ר' ישמעאל על מה קטרת מכפר על לשון הרע, אמר הקדוש ברוך הוא יבוא דבר שבחשאי ויכפר על מעשה חשאי. כשם שפורשין מבין האולם למזבח בשעת הקטרה, כך פרושין בשעת מתן פר כהן משיח ופר העלם דבר של צבור ושעירי ע"ז דאתיא כפרה כפרה מיום הכפורים:

4 ד

ויצא אל המזבח. מה תלמוד לומר אמר רבי נחמיה לפי שמצינו בפר הבא על המצות שהוא עומד חוץ למזבח ומזה על הפרכת בשעה שהוא מזה יכול אף זה כן, תלמוד לומר ויצא אל המזבח היכן היה לפנים מן המזבח. תניא אידך לפני ה' מה תלמוד לומר אמר ר' נחמיה לפי שמצינו בפר שהוא עומד לפנים מן המזבח ומזה על הפרכת בשעה שהוא מזה יכול אף זה כן, תלמוד לומר מזבח קטרת הסמים, הסמים לפני ה' ואין הכהן לפני ה'. תנו רבנן היה מחטא ויורד מהיכן מתחיל, מקרן מזרחית דרומית דרומית מערבית מערבית צפונית צפונית מזרחית דברי רבי עקיבא. רבי יוסי אומר מקרן מזרחית צפונית צפונית מערבית מערבית דרומית דרומית מזרחית. מקום שרבי יוסי הגלילי מתחיל שם רבי עקיבא פוסק, מקום שמתחיל רבי עקיבא שם רבי יוסי הגלילי פוסק. דכולי עלמא מיהת בההוא קרן דפגע ברישא לא עביד, מאי טעמא, אמר שמואל דאמר קרא ויצא אל המזבח עד דנפיק מכולי מזבח. וכפר עליו כפרה שבגופו. ולקח מדם הפר ומדם השיר שיהו דמיו מעורבין. או אינו אלא מזה בפני עצמו ומזה בפני עצמו, תלמוד לומר אחת דברי רבי יאשיה, רבי יונתן אומר מזה עצמו ומזה בפני עצמו. א"ל רבי יאשיה והלא כבר נאמר אחת, א"ל רבי יונתן לומר לך אחת ולא שתים מדם הפר ולא שתים מדם השעיר: