Remez 52נ״ב
1 א

עשה לך תיבת עצי גפר בד' מקומות נאמר בלשון הזה בג' נתפרש באחד לא נתפרש עשה לך תיבת עצי גפר אעי דקרדוס. עשה לך חרבות צורים גלבין דטינרין עשה לך שתי חצוצרות כסף נתפרש עשה לך שרף לא נתפרש ישמע חכם ויוסף לקח זה משה אמר אם אני עושה אותו של זהב אין הלשון הזה נופל על הלשון הזה וכן של כסף אלא הריני עושה אותו של נחשת למה שהלשון הזה נופל על הלשון הזה. ויעש משה נחש נחשת מכאן שנתנה תורה בלשון הקודש וכשם שנתנה בלשון הקודש כך נברא העולם בלשון הקדש שמעת מימיך אומר גיני גיניא אנתרופי אנתרופתא גבר גברתא אלא איש ואשה מכאן שנברא בלשון הקדש. קנים תעשה את התיבה מה הקן הזה מטהר את המצורע אף תיבתך מטהרתך: