Remez 461תס״א
1 א

את החלב המכסה את הקרב מה תלמוד לומר לפי שנאמר כל חלב לה' כל חלב וכל דם לא תאכלו כי כל אוכל חלב ונכרתה יכול אף חלב הדפנות בכלל תלמוד לומר את החלב המכסה את הקרב, יכול לא יהיה בכלל עונש אבל יהא בכלל אזהרה תלמוד לומר את החלב המכסה את הקרב. אוציא את חלב המוקדשין ולא אוציא את חלב חולין תלמוד לומר את החלב המכסה את הקרב. יכול לא יהא בכלל עונש אבל יהא בכלל אזהרה תלמוד לומר את החלב המכסה את הקרב. אוציא את כולם ולא אוציא את חלב שליל המכסה את הקרב. תלמוד לומר חלב ושתי כליות. (יכול לא יהא בכלל עונש אבל יהיה בכלל אזהרה תלמוד לומר חלב ושתי כליות). יכול לא יהא בכלל אזהרה אבל יהיה בעמוד והקרב תלמוד לומר חלב ושתי הכליות באשם שאין תלמוד לומר שהרי קל וחומר הוא ומה שלמים שאין כל מינן טעון אליה טעון חלב ושתי הכליות אשם שכל מינו טעון אליה אינו דין שיטעון חלב ושתי הכליות, אם כן למה נאמר חלב ושתי הכליות באשם ללמד הימנו לומר לך מה חלב ושתי הכליות האמורים באשם מוציא מכלל שליל אף חלב ושתי הכליות האמורים כאן מוציא מכלל שליל:

2 ב

אמר רבי יצחק בר נחמן אמר ר' הושעיא חלב שעל גבי הקיבה כהנים נוהגים בו היתר, כרבי ישמעאל שאכר משום אבותיו וסימנך כהנא מסייע כהני. מאי מסייע כהני דתניא כה תברכו את בני ישראל וכו'. שאמר משום אבותיו מאי היא דתניא ואת החלב אשר על הקרב להביא חלב שעל גבי הדקין דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר להביא חלב שעל גבי הקיבה. ורמינהו את כל החלב ר' ישמעאל אומר מה חלב המכסה את הקרב קרום ונקלף אף כל קרום ונקלף. ר' עקיבא אומר מה חלב המכסה את הקרב תותב קרום ונקלף אף כל תותב קרום ונקלף. שלח רבא משמיה דרבי יוחנן כך היא הצעה של משנה ואיפוך קמייתא ומאי חזית דאפכת קמייתא אפיך בתרייתא. שאני הכא כיון דקתני מה דוקא קתני לה, אי הכי כרבי ישמעאל כר' עקיבא הוא, אמר ר' נחמן בר יצחק שאמר משום אבותיו וליה לא סבירא ליה: