Remez 433תל״ג
1 א

דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם זה שאמר הכתוב הבן יקיר לי אפרים אם ילד שעשועים אי זהו ילד שעשועים בן שתים בן שלש שנים. רבי אחא בשם רבי לוי בר סיסי בן ארבע בן חמש שנים. כי מדי דברי בו די דבורי בו אף בשעה שאני מדבר עמו איני יכול לסבול בו. כי מדי דברי בו כי בודאי דבורי בו. משל למלך שהיה לו פקרס והיה מצוה את עבדו ואומר לו קפלו נערו תן דעתך עליו א"ל עבדו אדוני המלך מכל פקרסיס שיש לך אי אתה מצוה אותי אלא על זה אמר ליה שאני מדביקו לגופי. כך אמר משה לפני הקב"ה רבונו של עולם משבעים אומות שיש לך בעולמך אי אתה מצוה אותי אלא על ישראל. רבי יהושע דסיכנין בשם רבי לוי אף הכתובים חלקו כבוד לישראל הכא את אמר אדם כי יקריב מכם כשהוא בא ל

2 ב

דבר אחר אדם כי יהיה מכם בעור בשרו אין כתיב כאן אלא אדם כי יהיה בעור בשרו: