Remez 404ת״ד
1 א

ולא יחמוד איש את ארצך. מעשה באחד שהניח בית של תרנגולין ובא ומצא חתולות מקורעין. חד בר נש שביק ביתו פתוח ובא ומצא חכנא כריכא על קורקוסוי . רבי פנחס משתעי הדין עובדא תרין אחין באשקלון הוה לון מגורין נוכראין אמרין כדו אלין יהודאין סלקין לירשלם אנן נסבין כל מה דאית להון. מן דסלקין זימן להון הקב"ה מלאכין נכנסין ויוצאין בדמותן. מן דנחתין שאלון להון מאן שבקתון לגו ביתא אמרין ולא (חד) בר נש אמרין בריך אלהא קודשא דיהודאי דלא שביקן ולא שביק להון. נבות היזרעלי היה קולו נאה והיה עולה לירושלים והיו כל ישראל מתכנסין לשמוע קולו פעם אחת לא עלה והעמידו עליו בני בליעל ואבד מן העולם. מי גרם לו על ידי שלא עלה לירושלים בראיה לכבד את הקב"ה ממה שחננו למה שכבר אמרה תורה ולא יחמוד איש את ארצך. אימתי בעלותך:

2 ב

לא תשחט על חמץ דם זבחי. אמר רבא לא תשחט את הפסח ועדיין חמץ קיים. ואימא חד חד כי שחיט. זמן שחיטה אמר רחמנא (כתוב ברמז ש"ט):

3 ג

ולא ילין וגו' חגיגה היתה באה מן הבקר ומן הצאן מן הזכרים ומן הנקבות ונאכלת לשני ימים. מתניתין דלא כבן תימא דתנינא בן תימא אומר חגיגה הבאה עם הפסח הרי היא כפסח ואינה נאכלת אלא ליום אחד ולילה מאי טעמא דכתיב ולא ילין לבקר זבח חג זה חגיגה. הפסח כמשמעו. ולכליל אקשיה לפסח ואינה נאכלת אלא צלי ואינה באה מן הבקר ואינה באה מן הנקבות ואינה באה בן שתי שנים ואינה נאכלת אלא למנוייו. ראשית בכורי אדמתך (כתוב ברמז שנח). לא תבשל גדי (כתוב ברמז שנט):

4 ד

כתב לך את כל הדברים האלה כי על פי וגו'. אמר רבי אלעזר תורה רוב בכתב ומעוט על פה שנאמר אכתב לך רובי תורתי. רבי יוחנן אמר רוב על פה שנאמר כי על פי הדברים האלה. ואידך נמי הכתיב אכתב לך רובי. ההיא אתמוהי קא מתמה. ואידך נמי הכתיב כי על פי הדברים האלה ההיא משום דתקיפי לא מצי למימר להו. דרש רבי יהודה בר נחמני מתורגמניה דריש לקיש כתיב כתב לך את כל הדברים האלה וכתיב כי על פי הדברים האלה הא כיצד דברים שבכתב אי אתה רשאי לאמרן על פה ודברים שבעל פה אי אתה רשאי לאמרן בכתב. דבי רבי ישמעאל תנא אלה אלה אתה כותב ואי אתה כותב הלכות. אמר רבי יוחנן לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבעל פה שנאמר כי על פי הדברים האלה כרתי אתך ברית ואת ישראל. אמרי דילמא מלתא חדתי שאני דהא רבי יוחנן וריש לקיש מעייני בספרא דאגדתא בשבתא ודרשי הכי עת לעשות לה' הפרו תורתך מוטב תעקר אות אחת מן התורה ואל תשתכח תורה מישראל. גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצות שבתורה שנאמר כי על פי הדברים האלה כרתי אתך ברית: