Remez 403ת״ג
1 א

ולא יחמוד איש את ארצך. אמר רבי אלעזר שלוחי מצוה אינן נזוקין לא בהליכתן ולא בחזרתן. כמאן כי האי תנא דתניא איסי בן יהודה אומר כלפי שאמרה תורה ולא יחמוד איש את ארצך מלמד שתהא פרתך רועה באפר ואין חיה מזיקתה ותרנגולתך מנקרת באשפה ואין חולדה מזיקתה. והלא דברים קל וחומר ומה מי שדרכן ליזוק אין ניזוקין אדם שאין דרכו ליזוק על אחת כמה וכמה. אין לי אלא בהליכה בחזרה מנין. תלמוד לומר ופנית בבקר והלכת לאהליך מלמד שתלך ותמצא אהלך בשלום. וכי מאחר דנפקא ליה מופנית בבקר דאפילו בחזרה לא יוזק בהליכה למה לי. כדרבי אמי כל שיש לו קרקע עולה לרגל ושאין לו קרקע אינו עולה לרגל: