Remez 40מ׳
1 א

זה ספר תולדות אדם אמר ר' יהודה בר סימון עד שאדם הראשון מוטל לפני מי שאמר והיה העולם הראה לו דור דור וחכמיו דור דור וסופריו דור דור ופרנסיו דור דור ומנהיגיו הדא הוא דכתיב גלמי ראו עיניך ועל ספרך כולם יכתבו. זה ספר תולדות אדם ראוי היה אדם הראשון שתנתן תורה על ידו ומה טעם זה ספר תולדות אדם אמר הקב"ה יציר כפי ואיני נותנה לו חזר הקב"ה ואמר שש מצות נתתי לו וכו' תרי"ג מצות על אחת כמה וכמה ויאמר לא לאדם אני נותנן אלא לבניו שנאמר זה ספר תולדות אדם. ראוי היה אדם הראשון שיעמדו ממנו י"ב שבטים מה טעם זה ספר תולדות אדם מנין ז"ה חזר הקב"ה ואמר שני בנים נתתי לו ועמד אחד מהן על חבירו והרגו והיאך אני נותן לו י"ב ויאמר לא לאדם אני נותנן אלא לבניו שנאמר זה ספר תולדות אדם מנין זה תריסר. זה ספר תולדות אלו תולדות ואין הראשונות תולדות ומה היו אלוהות. בעון קומי אבא כהן ברדלא וכו' ואין הראשונות תולדות אלא רוחות שכל ק"ל שנה שפירש מחוה וכו' אלו תולדות ואין הראשונות תולדות למה שהם כלים במים. כל אומנות שבעולם למד אדם הראשון מה טעם חרשים המה מאדם מאדם הראשון אפילו סירגולו של ספר אדם הראשון למד שנאמר זה ספר וסירגולו. תולדות אדם ביום ברא הדא מסייעא לההיא ג' פלאים נעשו באותו יום בו ביום נבראו וכו' בן עזאי אומר זה ספר תולדות אדם כלל גדול בתורה רבי עקיבא אומר ואהבת לרעך כמוך כלל גדול בתורה שלא תאמר הואיל ונתבזיתי יתבזה חברי עמי הואיל ונתקללתי יתקלל חברי עמי אם עשית כן דע למי אתה מבזה בדמות אלהים עשה אותו: