Remez 350ש״נ
1 א

אם כסף תלוה את עמי. רבי ישמעאל אומר כל אם שבתורה רשות, אם כסף תלוה חובה. או אינו אלא רשות תלמוד לומר העבט תעביטנו חובה ולא רשות, אם כסף תלוה כסף בכסף אתה מלוהו ואי אתה מלוהו פירות בפירות, כסף בכסף אתה מלוהו ואין אתה מלוהו כסף בפירות ופירות בכסף:

2 ב

אם כסף תלוה את עמי עמי וכותי עמי קודם. עני ועשיר עני קודם שנאמר את העני. עניי עירך ועניי עיר אחרת עניי עירך קודמין שנאמר עמך. עמי וכותי עמי קודם פשיטא. אמר רב נחמן אמר רב הונא לא נצרכה דאפילו לכותי ברבית וישראל בחנם ואלו עוברין בלא תעשה המלוה והלוה ועדים והערב וחכמים אומרים אף הסופר, ועוברין על לא תתן לו ועל לא תקח מאתו ועל לא תהיה לו כנושה ועל לא תשימון עליו נשך ועל לפני עור לא תתן מכשול. אמר אביי מלוה עובר בכולן לוה עובר משום לא תשיך ולפני עור לא תתן מכשול, ערב ועדים אין עוברין אלא משום לא תשימון עליו נשך. תניא ר' שמעון בן אלעזר אומר מלוי ברבית יותר ממה שמרויחין מפסידין, ולא עוד אלא שמשימין משה רבינו חכם ותורתו אמת, ואומרים אלו היה יודע משה שיש ריוח בדבר זה לא היה כותבו. כי אתא רב דימי אמר מנין לנושה בחברו מנה ויודע שאין לו שאסור לעבור עליו תלמוד לומר לא תהיה לו כנושה. רבי אמי ור' אסי דאמרי תרוייהו כאילו דנו בשני דינים שנאמר הרכבת אנוש לראשנו וגו'. אמר ר' יהודה אמר רב כל מי שיש לו מעות ומלוה אותם שלא בעדים עובר משום ולפני עור לא תתן מכשול. ריש לקיש אמר גורם קללה לעצמו שנאמר תאלמנה שפתי שקר וגו'. תנו רבנן שלשה צועקין ואינן נענין. מי שיש לו מעות ומלוה אותן שלא בעדים. והקונה אדון לעצמו. ומי שאשתו מושלת עליו. קונה אדון לעצמו מאי היא, איבעית אימא תולה מעותיו בגוי. ואיבעית אימא כותב נכסיו לבניו בחייו. ואיבעית אימא דביש ליה בהאי מתא ולא אזיל למתא אחריתי:

3 ג

לא תהיה לו כנושה לעני שעמך לא תהיה כנושה. לא תהיה לו כנושה שלא תראה לו בכל זמן. לא תשימון עליו נשך מה תלמוד לומר לפי שנאמר את כספך לא תתן לו בנשך הרי זה אזהרה למלוה שלא ילוה ברבית. או אינו אלא אזהרה ללוה כשהוא אומר אל תקח מאתו נשך הרי זה אזהרה ללוה ומה תלמוד לומר את כספך וגו' הרי זו אזהרה למלוה. אין לי אלא אזהרה למלוה וללוה, לערב ולעדים וללבלר מנין תלמוד לומר לא תשימון עליו נשך מכל מקום. רבי יהודה מתיר בלבלר. ר' מאיר אומר המלוה ברבית ואומר לסופר כתוב ולעדים חתמו אין לו חלק במי שפקד על הרבית:

4 ד

את העני עמך, אמר הקב"ה הוי יודע שאני שעשיתי אותו עני ולך עשיר יכול אני להחזירך לעשותך עני. אמר ר' נחמן מה כתיב נתון תתן לו כי למען אין כתיב כאן אלא כי בגלל הדבר הזה גלגל הוא אני עשיתי אותך עשיר ואותו עני אל תגרום לי שאחזיר את הגלגל ואעשה אותך עני. ראה מה כתיב לא תאמץ את לבבך מאחיך האביון מעני אין כתיב כאן אלא מאחיך ששניכם שוין:

5 ה

אם חבול תחבול, אמר הקב"ה אתה כמה חייב לי אתה חוטא לפני ואני ממתין לך ונפשך עולה אצלי בכל אמש ואמש ונותנת דין וחשבון והיא חייבת ואני מחזיר לך את נפשך אף אתה אף על פי כן שהוא חייב לך עד בוא השמש תשיבנו לו: