Remez 322שכ״ב
1 א

מכה איש ומת מות יומת למה נאמר לפי שהוא אומר ואיש כי יכה כל נפש אדם שומע אני אפילו סטרו סטירה תלמוד לומר ומכה איש ומת שאינו חייב עד שתצא נפשו, מכה איש ומת אין לי אלא איש שהכה את האיש הכה את האשה ואת הקטן מנין תלמוד לומר ואיש כי יכה כל נפש אדם להביא את האיש שהכה את האשה ואת הקטן. האשה שהרגה את חברתה ואת הקטן מנין תלמוד לומר רוצח הוא לתלמודו הוא בא. מכה איש אף הקטן. או אינו אלא גדול כמשמעו תלמוד לומר ואיש כי יכה כל נפש אדם שומע אני אף בן שמונה במשמע תלמוד לומר ומכה איש מגיד שאינו חייב עד שיהרוג בן קיימא. מות יומת בהתראת עדים. או אינו אלא שלא בהתראת עדים תלמוד לומר על פי שנים עדים. מות יומת בבית דין. או אינו אלא שלא בבית דין תלמוד לומר לא יומת הרוצח עד עמדו וגו'. מות יומת בסייף, או אינו אלא בחנק הרי אתה דן נאמר כאן מות יומת ונאמר מות יומת בנואף מה להלן בחנק אף כאן בחנק. אתה מקישו למנאף ואני מקישו למגדף נאמר כאן מות יומת ונאמר במגדף מות יומת מה להלן בסקילה אף כאן בסקילה תלמוד לומר שופך דם האדם וגו'. עדיין אני אומר יקיז לו דם משני אברים וימות תלמוד לומר וערפו שם את העגלה בנחל. ואתה תבער הדם הנקי הוקשו שופכי דמים לעגלה ערופה מה עגלה ערופה בהתזת הראש אף כל שופכי דמים בהתזת הראש. עונש שמענו אזהרה לא שמענו תלמוד לומר לא תרצח: