Remez 314שי״ד
1 א

רבי טרפון אומר יכולין ממזרין ליטהר כיצד ממזר שנשא שפחה הולד עבד דכתיב האשה וילדיה תהיה לאדוניה שחררו נמצא בן חורין. שפחה דלא תפסי בה קדושין מנלן דאמר קרא שבו לכם פה עם החמור. ולדה כמוה מנלן דאמר קרא האשה וילדיה וגו' נכרית דלא תפסי בה קדושין מנלן אמר קרא ולא תתחתן בם. ולדה כמוה מנלן דאמר קרא כי יסיר את וגו':

2 ב

האומר לשפחתו הרי את בת חורין וולדך עבד ולדה כמוה דברי רבי יוסי הגלילי שנאמר האשה וילדיה תהיה לאדוניה בזמן שהאשה לאדוניה ולדה לאדוניה אין האשה לאדוניה אין ולדה לאדוניה. וחכמים אומרים דבריו קיימין. השפחה והנכרית ולדה כמוה: