Remez 307ש״ז
1 א

ואכרה לי בחמשה עשר כסף הרי חמשה עשר וחומר שעורים הרי שלושים ולתך שעורים הרי ששים מצוות שכתב משה בתורה. ואמר רבי יוחנן בשם רבי שמעון בן יוחאי שלושה פרשיות כתב לנו משה בתורה כל אחת אחת יש בה מששים ששים מצוות ואלו הן פרשת פסחים ופרשת נזיקין ופרשת קדושים. רבי לוי בשם רבי שילא דכפר תמרתא משבעים שבעים ואמר רבי לוי ולא פליגין מאן דעבד פרשת פסחים שבעים כלל עמה פרשת תפילין מאן דעבד פרשת נזיקין שבעים כלל עמה פרשת שמיטין ומאן דעבד פרשת קדושים שבעים כלל עמה פרשת ערלה:

2 ב

רבי עקיבא אומר מנין שחייב אדם לשנות לתלמידו עד שילמדו שנאמר ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם. ומנין שחייב להראות לו פנים שנאמר ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. תנו רבנן כיצד סדר משנה משה למד מפי הגבורה נכנס אהרן שנה לו משה פרקו. נסתלק אהרן וישב לו לשמאל משה. נכנסו בניו ושנה להם משה פרקן. נסתלקו בניו אלעזר לימין משה ואיתמר לשמאל אהרן. רבי יהודה אומר לעולם אהרן לימין משה חוזר. נכנסו זקנים ושנה להם משה פרקן. נסתלקו זקנים נכנסו כל ישראל ושנה להם משה פרקן. נמצאו ביד אהרן ארבעה וביד בניו שלשה וביד זקנים שנים וביד העם אחד. נסתלק משה ושנה להם אהרן פרקן. נסתלק אהרן ושנו להם בניו פרקן. נסתלקו בניו ושנו להם זקנים פרקן נמצאו ביד הכל ארבעה. מכאן אמר ר' אלעזר בן עזריה חייב אדם לשנות לתלמידיו ארבעה פעמים. וקל וחומר ומה הללו שלמדו מפי משה ומשה מפי הגבורה כך שאר כל העם על אחת כמה וכמה. וליגמרו כולהו ממשה כדי לחלוק כבוד לאהרן וכבוד לבניו וכבוד לזקנים. וליעול אהרן ולגמור ממשה וליעיילו בניו ולגמרו מאהרן וליעיילו זקנים ולגמרו מבניו וניזלו וליגמרינהו לכולהו ישראל. כיון דמשה מפי הגבורה למד מסתייעא מילתא: