Remez 274ער״ד
1 א

בחדש השלישי מגיד שמונין חדשים ליציאת מצרים. אין לי אלא חדשים שנים מנין תלמוד לומר בשנה השנית. אין לי אלא באותו הפרק בפרק אחר מנין תלמוד לומר בשנת הארבעים לצאת בני ישראל. כל אלו עד שלא נכנסו ישראל לארץ משנכנסו ישראל לארץ מנין תלמוד לומר ויהי בשמונים שנה וארבע מאות שנה וגו'. כל אלו עד שלא נבנה בית משנבנה הבית מנין תלמוד לומר ויהי מקץ [עשרים] שנה אשר בנה שלמה וגו'. לא רצו למנות לבנינו ימנו לחורבנו שנאמר אחר אשר הוכתה העיר. לא רצו למנות לעצמן ימנו לאחרים שנאמר בשנת שתים לדריוש. ובשנת שתים למלכות נבוכדנצר. וכן הוא אומר אם לא תדעי לך היפה בנשים וגו'. ואומר תחת אשר לא עבדת וגו' ועבדת את אויביך. וכבר היה רבי יוחנן בן זכאי עולה למעון יהודה ראה ריבה אחת שהיתה מלקטת שעורים מתחת גללי הסוס אמר להם רבן יוחנן בן זכאי לתלמידיו ריבה זו מה היא אמרו לו עברית סוס זה של מי הוא אמרו לו של פרש ערבי הוא אמר להם לתלמידיו כל ימי הייתי קורא הפסוק הזה ולא הייתי יודע מה הוא אם לא תדעי לך וגו'. לא רציתם להשתעבד לשמים הרי אתם משתעבדים לפגומי גוים ערביים. לא רציתם לשקול שקליכם לשמים בקע לגלגלת הרי אתם שוקלים חמש עשרה שקלים למלכות אויביכם. לא רציתם לתקן את הדרכים ואת הרחובות העולין לבית הבחירה הרי אתם מתקנין את הבורגנין העולין לשלחן מלכים וכן הוא אומר תחת אשר לא עבדת וגו' תחת אשר לא עבדת באהבה ועבדת את אויביך בשנאה תחת אשר לא עבדת בשובע ועבדת את אויביך ברעב ובצמא ובחוסר כל שנטלה דעת מהן.

2 ב

דבר אחר ובחוסר כל וגו' חסרים בתלמוד תורה. ביום הזה באו מדבר סיני ראש חודש היה לכך נאמר ביום הזה בחודש השלישי: