Remez 266רס״ו
1 א

ושים באזני יהושע מגיד שבאותו היום נמשח יהושע דברי רבי יהושע. רבי אלעזר המודעי אומר זה אחד מארבעה צדיקים שניתן להם רמז שנים חשו ושנים לא חשו. משה ניתן לו רמז ולא חש. יעקב ניתן לו רמז ולא חש. דוד ומרדכי ניתן להם רמזו וחשו. משה מנין ושים באזני יהושע אמר לו יהושע מנחיל את ישראל הארץ ובסוף היה עומד ומתחנן שנאמר ואתחנן אל ה'. יעקב ניתן לו רמז ולא חש שנאמר והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך ובסוף היה ירא ומתפחד שנאמר ויירא יעקב מאד אדם שהבטיחו המקום היה מתפחד אלא שאמר שמא יגרום החטא. דוד ניתן לו רמז וחש שנאמר גם את הארי גם (את) הדוב הכה עבדך אמר דוד וכי מה אני ספון שהכיתי חיות רעות הללו אלא אמר שמא דבר עתיד לארע את ישראל והן עתידין להנצל על ידי. מרדכי ניתן לו רמז וחש שנאמר ובכל יום ויום מרדכי מתהלך אלא אמר מרדכי וכי אפשר לחסידה זו שתנשא לרשע ערל הזה אלא שמא עתיד לארע את ישראל והן עתידין להנצל על ידה. כי מחה אמחה מחה בעולם הזה אמחה לעולם הבא. זכר זה המן. עמלק כמשמעו.

2 ב

דבר אחר מחה לו ולכל תולדותיו (ולכל דורותיו).אמחה לו ולכל משפחתו דברי רבי יהושע רבי אלעזר המודעי אומר זכר אגג. עמלק כמשמעו. מחה לו ולכל (דורותיו) [תולדותיו]. אמחה לו ולכל הדור ההוא. מתחת השמים שלא יהא נין ונכד לעמלק תחת השמים. רבי יהושע אומר כשבא עמלק להזיק את ישראל מתחת כנפי אביהם שבשמים אמר משה רבונו של עולם הרי רשע זה בא לאבד את בניך מתחת כנפיך ספר תורה (שנתת) [שתתן] להם מי יקרא בו. רבי אליעזר אומר כשבא עמלק להזיק להם לישראל מתחת כנפי אביהם שבשמים אמר משה לפני המקום רבונו של עולם בניך שאתה עתיד לפזרן לארבע רוחות השמים שנאמר כי כארבע רוחות השמים פרשתי אתכם רשע זה בא לאבד אותם מתחת כנפיך ספר תורה (שנתת) [שתתן] לבניך מי יקרא בו. רבי אליעזר אומר אימתי יאבד שמם של אלו בשעה שתעקר עבודת אלילים ועובדיה ויהיה המקום יחיד בעולם ותהא מלכותו לעולם ולעולמי עולמים. באותה שעה ויצא ה' ונלחם וגו' והיה ה' למלך ואומר תרדוף באף ותשמידם וגו'. ר' נתן אומר לא בא המן אלא זכר לדורות שנאמר וימי הפורים האלה וגו':