Remez 263רס״ג
1 א

וילחם עם ישראל ברפידים אמר רבי חנינא הדבר הזה שאלתי את רבי אליעזר שהיה יושב במתיבתא רבה מהו רפידים אמר לי כמשמעו. ועוד אמר רבי חנינא שאלתי את רבי אליעזר מה ראו ישראל לפדות פטרי חמורים ולא לפדות פטרי סוסים ולא פטרי גמלים אמר לי גזרת המלך היא [ועוד] שלא היו בידן של ישראל אלא חמורים בלבד באותה שעה לפי שאין כל אחד מישראל שלא עלו בידו תשעים חמורים טעונים כסף וזהב, אחרים אומרים אין רפידים אלא רפיון ידים לפי שרפו ידיהם מדברי תורה לכך בא השונא עליהם לפי שאין השונא בא אלא על רפיון ידים מן התורה שנאמר ויהי כהכין מלכות רחבעם וכחזקתו עזב את תורת ה' וכל ישראל עמו ומה הוא עונשו של דבר ויהי בשנה החמישית [למלך] חבעם עלה שישק מלך מצרים על ירושלים וגו' ויקח את אוצרות בית ה'. וזו היא אחד משלושה שחזרו למקומן. גלות יהודה חזרה למקומה שנאמר בעבר הנהר ישבו אבותיכם וכתיב וביתה דנה סתרה ועמה הגלי לבבל. כתב שמים חזר למקומו שנאמר התעיף עיניך בו ואיננו. כסף מצרים חזר למקומו: