Remez 229רכ״ט
1 א

מעשה ברבי אליעזר ור' יהושע ור' צדוק שהיו מסובין בבית המשתה של בנו של רבן גמליאל והיה רבן גמליאל עומד ומשקה עליהן נתן לו כוס לרבי אליעזר ולא קיבל לרבי יהושע וקיבל. אמר לו רבי אליעזר מה זה יהושע אנו יושבין ורבן גמליאל ברבי עומד ומשקה עלינו אמר ליה מצינו גדול (ממשה רבינו) [ממנו] שהיה עומד ומשמש עליהם אברהם אבינו גדול הדור היה וכתיב והוא עומד עליהם ושמא תאמר כמלאכי השרת נדמו לו לא נדמו לו אלא כערביים ואנו לא יהא רבן גמליאל ברבי עומד ומשקה עלינו אמר להם ר' צדוק עד מתי אתם מניחין כבודו של מקום ועוסקין בכבוד הבריות הקב"ה משיב רוחות ומעלה נשיאים ומוריד מטר ומצמיח אדמה ועורך שלחן לפני כל אחד ואחד ואנו לא יהא רבן גמליאל ברבי עומד ומשקה עלינו. מנא הא מילתא דאמרי אינשי כי הוינא זוטרי לגברי השתא דקשישנא לדרדקי דכתיב מעיקרא וה' הולך לפניהם יומם ולבסוף כתיב הנה אנכי שולח מלאך לפניך. אמר רב יהודה אמר רב כל מה שעשה אברהם למלאכי השרת וכו' כדכתוב באברהם. אונקלוס בר קלוניקוס איגייר שדר קיסר גונדא דרומאי בתריה. משכינהו בקראי וגיירינהו. הדר שדר גונדא דרומאי בתריה אמר להו לא תימרו ליה ולא מידי, אמר להו אימא לכו מלתא בהדי דשקלי ואזלי וכו' מי נקט נורא מקמי אינשי אמרו ליה לא אמר להו ובהקב"ה כתיב וה' הולך לפניהם יומם איגיור. שדר גונדא אחרינא בתריה אמר להו לא תשתעו בהדיה כלל. כי נקטי ליה ואזלי חזא מזוזתא אותיב ידיה עלה אמר להו מאי האי אמרו ליה אימא לן את. אמר להו מנהגו של עולם מלך יושב בפנים ועבדיו יושבין בחוץ ומשמרים אותו. ואילו הקב"ה משמר את ישראל מבחוץ והן יושבין מבפנים שנאמר ה' ישמר צאתך ובואך וגו' איגיור: