Remez 215רט״ו
1 א

לפי שהוא אומר והבאתם שמה עולותיכם וגו' ובכורות בקרכם וצאנכם. שומע אני אפילו הוא במקום רחוק יהיה חובה עליו להביאו לבית הבחירה תלמוד לומר באדם ובבהמה. הקיש בכור בהמה לבכור אדם. מה בכור אדם אתה רשאי ליתנו לכהן בכל מקום שירצה אף בכור בהמה אתה רשאי ליתנו לכהן בכל מקום שירצה. מה בכור אדם אתה מטפל בו שלשים יום. אף בכור בהמה אתה מטפל בו שלשים יום. לי הוא למה נאמר. לפי שהוא אומר הזכר תקדיש לה' אלהיך הקדישו כדי שתקבל שכר או אם הקדשתו יהא מוקדש ואם לאו אינו מוקדש תלמוד לומר לי הוא מכל מקום. הא מה תלמוד לומר תקדיש שתקבל שכר. כיוצא בו אתה אומר ובער עליה הכהן עצים בבקר בבקר למה נאמר והרי כבר נאמר ולבנון אין די בער הא מה תלמוד לומר ובער עליה הכהן כדי שתקבל שכר: