Remez 20כ׳
1 א

וכל שיח השדה הכא אומר וכל שיח השדה ולהלן הוא אומר ויצמח ה' אלקים מן האדמה להלן לגן עדן וכאן לישובו של עולם אלו ואלו לא צמחו עד שירדו עליהן גשמים. וכל שיח השדה כל האילנות כאילו משיחין אלו עם אלו וכאילו משיחין עם הבריות כל האילנות להנאתן של בריות נבראו. מעשה באדם אחד שבצר את כרמו ולן בתוכו ובא הרוח ופגעתו. כל שיחתן של הבריות אינן אלא על הארץ עבדא ארעא לא עבדא. כל תפלתן של ישראל אינו אלא על בית המקדש:

... ... “And every growth/si’ach of the field” [Gn 2:5]—All the trees as it were /k’ilu are conversing/m’sichin, these with these. All the trees as it were are conversing with the creatures / `im hab’riyot. All the trees were created to give pleasure to the creatures . . . All the conversations of the creatures are about nothing except the land . . . All the prayers of Israel are about nothing except the Temple/ beyt hamiqdash.

2 ב

כי לא המטיר מטר משקה ומרוה מזבל ומעדן וממשיך מאי קראה תלמיה רוה נחת גדודיה וגו' צמחה תברך:

3 ג

כי לא המטיר ה' אלקים שם מלא הזכיר על עולם מלא כשם שהזכיר שם מלא על עולם מלא כך מזכיר שם מלא על ירידת גשמים. ג' דברים שקולים זה כזה אדם ארץ מטר ושלשתן משלש שלש אותיות ללמדך שאם אין ארץ אין מטר ואם אין מטר אין ארץ ואם אין שניהם אין אדם. ואדם אין לעבוד את האדמה לא נברא האדם אלא לעמל זכה עמלו בתורה לא זכה עמלו בארץ אשרי שעמלו בתורה. כי לא המטיר וגו' אלמלא אדם אין ברית כרותה לארץ להמטיר עליה שנאמר להמטיר על ארץ לא איש מדבר לא אדם בו. מתחלה ואד יעלה מן הארץ וחזר בו הקב"ה שלא תהא שותה אלא מלמעלה מפני ד' דברים מפני בעלי זרוע ובשביל להדיח טללים רעים ושתהא גבוה שותה כנמוך ויהיו הכל תולין עיניהן כלפי מעלה הדא הוא דכתיב לשום שפלים למרום:

4 ד

ומהיכן הארץ שותה רבי אליעזר אומר ממי אוקינוס שנאמר ואד יעלה מן הארץ א"ל רבי יהושע והלא מי אוקינוס מלוחין הן א"ל מתמתקין הם בעבים דכתיב אשר יזלו שחקים היכן הן נוזלין בשחקים רבי יהושע אומר ממים העליונים דכתיב למטר השמים תשתה מים והעננים מתגברין מן הארץ ועד הרקיע ומקבלין אותן כמפי הנוד דכתיב יזוקו מטר לאדו וחושרין אותו ככברה ואין טפה אחת נוגעת בחברתה דכתיב חשרת מים עבי שחקים למה קורא אותן שחקים שהן שוחקין את המים.

5 ה

דבר אחר כדקין הללו של בהמה. רבי יוחנן אומר אין עננים אלא מלמעלה שנאמר וארו עם ענני שמיא ריש לקיש אומר אין עננים אלא מלמטה שנאמר מעלה נשיאים מקצה הארץ על דעתיה דרבי יוחנן לאחד שכבד את חבירו בחבית של יין וקנקנה ר"ש אומר לאחד שאמר לחבירו תן לי סאה של חטין א"ל הבא קופתך ומדוד כך אמר הקב"ה לארץ אייתי עננך וקבלי מטר. חמשה שמות נקראו לו אד ענן נשיא עב חזיז. עב שהוא מעבב פני רקיע. אד שהוא שובר לבעלי שערים. ענן שהוא עושה את הבריות ענוים אלו לאלו. נשיא שעושה את הבריות נשיאים אלו על אלו. חזיז שעושה חזיונות ברקיע ומשרה רוח הקדש על הבריות כמה דאת אמרת חזון ישעיהו. ארבעה שמות נקראו לארץ כנגד ארבע תקופות. ארץ כנגד תקופת ניסן שהיה מריצה את פירותיה. תבל כנגד תמוז שמתבלת פירותיה. אדמה כנגד תקופת תשרי שהארץ עשויה בולין בולין של אדמה. ארקא כנגד תקופת טבת שהיא מורקת את פירותיה. ואד יעלה מן הארץ עולה שבר מן הארץ מיד והשקה את כל פני האדמה וכן הוא אומר יערוף כמטר שברו בריות ערפן מיד המטר יורד והשקה את כל פני האדמה. הכל מתברך משא ומתן מתברך והפרגמטוטין מרויחין ומוכי שחין וחולין מרויחין ואבריהן רפין עליהן. אבימי מן חבריא הוי מבקר בישיא כד הוי רביעתא נחתא הוי א"ל מה אינון עבדין הוי א"ל נינוחו אף אבן טובה מרגשת אף הדגים מרגישין. עובדא הוי בהדא עכו דצדו חד נון ושמו יתיה תלת מאה ליטרין ושקלו יתיה ואשכחוניה מאתן לטרין. הוי תמן חד סב א"ל דלא נחתא רביעתא וכיון דנחתא רביעתא צדו חד נון ושמו יתיה מאתן ליטרין ושקלוניה ואשכחו תלת מאה ליטרין. והשקה את כל פני האדמה אין הארץ שותה אלא לפי חסומה אם כן מה יעשו שרשי חרוב שרשי שקמה ששרשיהם עד תהום. שרשי חטין בוקעין בארץ חמשים אמה. שרשי גפנים ותאנים בוקעין בצור ואחד לשלשים יום תהום עולה ומשקה אותה מאי טעמא אני ה' נוצרה לרגעים אשקנה אאר ר' יהושע בן לוי בשעה שהמטר יורד עושה פנים לאדמה:

6 ו

ואד יעלה מן הארץ העבים שואבים מים מן הים שנאמר מעלה נשיאים מקצה הארץ ובכל מקום שיפקוד להם המלך שם הם מגשימים מיד הארץ מעוברת וצומחת כאשה אלמנה מעוברת מזנות אבל כשירצה הקב"ה לברך צמחה של ארץ וליתן צידן של בריות פותח אוצרו הטוב שבשמים וממטיר על הארץ שהן מים זכרים מיד הארץ מעוברת וצומחת של ברכה שנאמר יפתח ה' לך את אוצרו הטוב וגו'. רבי יהודה אומר פעם אחת בכל חודש וחודש סילונות עולים מן התהום להשקות את פני כל האדמה שנאמר ואד יעלה מן הארץ והשקה את כל פני האדמה:

7 ז

וייצר ה' אלקים את האדם אמר רבי יוסי בן קצרתא כאשה הזו שהיא מקשקשת עסתה במים ומגבהת חלתה מבינתים כך בתחלתה ואד יעלה מן הארץ ואחר כך וייצר את האדם וכן הוא אומר ואיש תרומות יהרסנה זה אדם הראשון שהוא גמר חלתו של עולם ונקראת חלה תרומה שנאמר חלה תרימו תרומה. וייצר שתי יצירות יצירה לאדם יצירה לחוה יצירה לז' יצירה לט' נוצר לז' או לט' חי לח' אינו חי נוצר לט' ונולד לז' אינו חי ק"ו לח'. בעון קומי רבי אבהו מנין שהנוצר לז' חי אמר לון מדידכון אנא ממטי לכון. זיטא אפטא איטא אוכטא. וייצר שתי יצירות יצירה מן העליונים ומן התחתונים אוכל ושותה כבהמה כו' כדלעיל. וייצר שני יצרים יצר טוב ויצר הרע שאילו היה בבהמה ב' יצרים כיון שהיתה רואה סכין ביד אדם לשחטה היתה משחרת ומתה והרי אדם יש לו שני יצרים כתיב ויוצר רוח אדם בקרבו נשמתו של אדם צרורה בקרבו שאלולי כן כיון שהיתה הצרה באה היה שומטה ומשליכה. וייצר שתי יצירות בעולם הזה ובעולם הבא:

8 ח

דרש רב נחמן בר רב חסדא מאי דכתיב וייצר בשני יודי"ן שני יצרים יש בו באדם יצר טוב ויצר רע. מתקיף לה רב נחמן בר רב יצחק גבי בהמה דלא כתיב בה וייצר הכי נמי דלא שליט בה יצר הרע הא קא חזינן דנכתה ובעטה ובטשה אלא כרבי ירמיה בן אלעזר דו פרצופים ברא הקב"ה לאדם הראשון שנאמר אחור וקדם צרתני וכתיב ויבן ה' את הצלע חד אמר פרצוף וחד אמר זנב. בשלמא למאן דאמר פרצוף היינו דכתיב אחור וקדם צרתני אלא למאן דאמר זנב מאי אחור וקדם כדרבי דאמר אחור למעשה בראשית היינו דלא איברי אלא במעלי שבתא אלא קדם לפורענות דמאי דמבול דכתיב וימח את כל היקום מאדם ועד בהמה. אדם ברישא והדר בהמה. בשלמא למאן דאמר פרצוף היינו דכתיב וייצר אלא למאן דאמר זנב מאי וייצר כדרבי שמעון בן פזי אוי לי מיצרי אוי לי מיוצרי. בשלמא למאן דאמר פרצוף היינו דכתיב זכר ונקבה בראם אלא למאן דאמר זנב מאי זכר ונקבה כדרבי אבהו דרבי אבהו רמי כתיב זכר ונקבה בראם וכתיב כי בצלם אלקים עשה את האדם בתחלה עלו במחשבה לבראות שנים ולבסוף לא נברא אלא אחד. בשלמא למאן דאמר פרצוף היינו דכתיב ויסגור בשר תחתנה אלא למאן דאמר זנב מאי ויסגור לא נצרכה אלא למקום חתך. בשלמא למאן דאמר זנב היינו דכתיב ויבן אלא למאן דאמר פרצוף מאי ויבן כדרבי שמעון בן מנסיא מלמד שקילעה הקב"ה לחוה והביאה לאדם שכן בכרכי הים קורין לקלעיתא בניתא.

9 ט

דבר אחר ויבן מלמד שבנאה הקב"ה לחוה כבנין אוצר מה אוצר זה רחב מלמטה וקצר מלמעלה כדי לקבל הפירות אף אשה רחבה מלמטה וקצרה מלמעלה כדי לקבל הולד. ויביאה אל האדם מלמד שנעשה הקב"ה שושבין לאדם מכאן למדה תורה דרך ארץ שיעשה גדול שושבין לקטן ולא ירע לו. ולמאן דאמר דו פרצופין בראו הי מנייהו אזל ברישא מסתברא דגברא אזל ברישא כדתניא לא יהלך אדם אחרי אשה בדרך ואפילו היא אשתו ואפילו היא אחותו ואפילו בתו נזדמנה לו על הגשר יסלקנה לצדדים שכל העובר אחרי אשה בדרך לא ינקה מדינה של גיהנם:

10 י

בשעה שברא הקב"ה את האדם בראו אנדרוגינוס שנאמר זכר ונקבה רבי שמואל בר נחמני אמר דו פרצופין בראו נסרו ועשאו גבים מכאן וגבים מכאן שנאמר אחור וקדם צרתני. מתיבין ליה והכתיב ויקח אחת מצלעותיו אמר ליה מן סטרוהי כמה דאת אמרת ולצלע המשכן. אחור וקדם צרתני מתחלה נברא מן הארץ עד לרקיע וכשראו אותו מלאכי השרת נזדעזעו ונתיראו מלפניו מה עשו עלו כולן לפני הקב"ה למעלה אמרו לפניו רבונו של עולם שתי רשויות יש בעולם הניח הקב"ה ידו על ראשו ומעטו והעמידו על אלף אמה:

11 יא

שנו רבותינו המפלת כמין בהמה חיה ועוף בין טמאים בין טהורים אם זכר תשב לזכר אם נקבה תשב לנקבה אין ידוע תשב לזכר ולנקבה דברי רבי מאיר וחכמים אומרים כל שאין בו מצורת האדם אינו ולד. מאי טעמא דרבי מאיר הואיל ונאמרה בהן יצירה כאדם ומופנה משני צדדין מופנה גבי אדם ומופנה גבי בהמה. מאי מופנה גבי בהמה דכתיב ויעש אלקים את חית הארץ למינה וכתיב ויצר מן האדמה ומופנה מב' צדדין למדין ואין משיבין:

12 יב

את האדם בזכותו של אברהם דכתיב האדם הגדול בענקים זה אברהם ולמה קורא אותו אדם גדול שהיה לו להבראות קודם אדם הראשון אלא אמר הקב"ה שמא יקלקל ואין מי שיבוא ויתקן אחריו. אדם שיש לו קורה שופעת היכן הוא נותנה לא באמצע פלטין כדי שתסבול קורות שלפניה ושלאחריה כך נברא באמצע הדורות שיסבול דורות שלפניו ושלאחריו. מכניסין את המתוקנת לביתה של המקולקלת ואין מכניסין מקולקלת לביתה של מתוקנת. עפר עופר. עולם על מלאתו אף חוה על מלאתה נבראת. אדם וחוה כבני עשרים שנה נבראו. עפר זכר. מן האדמה נקבה. היוצר הוא מביא עפר זכר ואדמה נקבה כדי שיהו כליו בריאין. מן האדמה ממקום כפרתו נברא כמה דאת אמרת מזבח אדמה תעשה לי. אמר הקב"ה הריני עושה אותו ממקום כפרתו הלואי יעמוד:

13 יג

ויפח באפיו מלמד שהעמידו גולם מן הארץ ועד לרקיע וזרק בו נשמה לפי שבעולם הזה בנפיחה אבל לעתיד לבוא בנתינה ונתתי רוחי בכם וחייתם. ה' שמות נקראו לו. נפש זה הדם שנאמר כי הדם הוא הנפש. רוח שהיא עולה ויורדת מי יודע רוח בני האדם העולה היא למעלה. נשמה זו האופיתא. ברייתא אמרין זו אופיתא טבא. חיה שכל האברים מתים והיא חיה בגוף. יחידה שכל האברים שנים שנים והיא יחידה בגוף. הנשמה הזו ממלאה את כל הגוף ובשעה שהוא ישן עולה ושואבת לו חיים מלמעלה ועל כל נשימה שאדם נושם צריך לקלס להקב"ה ומה טעם כל הנשמה תהלל יה על כל נשימה. ויהי האדם לנפש חיה מלמד שעשה לו עוקץ כחיה והעבירו ממנו מפני כבודו. עשאו עבד מכודן דאי לא לעי לא נגיס דכתיב נתנני ה' וגו' לעי באורייתא בליליא וביממא ולא מטי כאן הוא עושה נשמה נפש ולהלן הוא עושה נשמה רוח מנין ליתן את האמור להלן כאן ואת האמור כאן להלן תלמוד לומר חיים חיים לגזרה שוה:

14 יד

רבי יוסי אומר אין אדם רשאי לסגף עצמו בתעניות שמא יצטרך לבריות ואין הבריות מרחמין עליו מאי טעמא דרבי יוסי דכתיב ויהי האדם לנפש חיה אמרה תורה נשמה שנתתי לך החיה אותה:

15 טו

ויטע ה' אלקים גן בעדן מקדם למה מזכיר שם מלא בנטיעה זו שמתחלת ברייתה היא צריכה כוון קודם שלא נוצרה ממעי אמה אדם צריך לכוון רוחותיה. כקרני חגבים היו ועקרן הקב"ה ושתלן בתוך גן עדן. גן בעדן רבי יהודה אומר גן גדול מעדן ויקנאו בו כל עצי עדן אשר בגן ואומר בעדן גן אלקים היית. רבי יוסי אומר עדן גדול מגן שנאמר ויטע גן בעדן. והכתיב ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן. על דעתיה דרבי יוסי תמצית בית כור שותה תרקב על דעתיה דרבי יהודה כפיגי שהיא נתונה בגנה ומשקה את כל הגנה. והא רבי יהודה יש לו שני מקראות ורבי יוסי אין לו אלא מקרא אחד האיר הקב"ה את עיני רבי יוסי מצא לו מקרא אחר מכריע שנאמר וישם מדברה כעדן וערבתה כגן ה'. מקדם את סבור קודם ברייתו של עולם ואינו אלא קודם אדם הראשון. אדם נברא בששי וגן עדן נברא בג' הדא הוא דכתיב ואלקים מלכי מקדם פועל ישועות הא פועלא טבא שהעמיד לי שכרי עד שלא עמדתי לפעול. וישם שם את האדם רבי יהודה אומר עילה אותו כמה דאת אמרת שום תשים עליך מלך רבי נחמיה אומר פיתה אותו למלך שעשה סעודה והזמין אורח. את האדם בזכותו של אברהם הדא הוא דכתיב בנתה לרעי מרחוק באיזה זכות יעצת לבראותי בזכות אותו שבא מרחוק כמה דאת אמרת קורא ממזרח וגו' איש עצתי. ויצמח ה' אלקים מן האדמה תני עץ שהוא מהלך על פני כל החיים עץ חיים מהלך ת"ק שנה וכל מי בראשית מתפלגין תחתיו לא סוף דבר גופו אלא אפילו קורתו מהלך ת"ק שנה. (יד) אריב"ל שני שערי כדכד יש בגן עדן ועליהם ס' רבוא מלאכי השרת וכל אחד מהם זיו פניהם כזוהר הרקיע מבהיק ובשעה שהצדיק בא אצלם מפשיטין מעליו הבגדים שעמד בהן בקבר ומלבישין אותו ח' בגדים של ענני כבוד ושני כתרים נותנין על ראשו אחד של אבנים טובות ומרגליות ואחד של זהב פרוים ונותנין שמונה הדסים בידו ומקלסין אותו ואומרים לו לך אכול בשמחה לחמך ומכניסין אותו למקום נחלי מים מוקף ת"ת מיני ורדין והדסים וכל אחד ואחד יש לו חופה בפני עצמו לפי כבודו שנאמר כי על כל כבוד חופה ומושכין ממנה ד' נהרות אחד של חלב ואחד של יין ואחד של אפרסמון ואחד של דבש וכל חופה וחופה למעלה ממנה גפן של זהב ול' מרגליות קבועות בו וכל אחד מבהיק זיוו כזיו הנוגה. וכל חופה וחופה יש בה שלחן של אבנים טובות ומרגליות. וששים מלאכים עומדים לראש כל צדיק וצדיק ואומרים לו לך אכול בשמחה דבש שעסקת בתורה שנמשלה כדבש שנאמר ומתוקים מדבש ושתה יין המשומר בענביו מששת ימי בראשית שעסקת בתורה שנמשלה כיין שנאמר אשקך מיין הרקח. והכעור שבהן כדמותו של יוסף וכדמות רבי יוחנן ופריטי רמון של כסף מוקף כנגד השמש ואין אצלם לילה שנאמר ואור צדיקים כאור נגה ומתחדש עליהם לשלש משמרות. משמרה ראשונה נעשה קטן ונכנס למחיצת קטנים ושמח שמחת קטנים. משמרה שניה נעשה בחור ונכנס למחיצת בחורים ושמח שמחת בחורים. משמרה שלישית נעשה זקן ונכנס למחיצת זקנים ושמח שמחת זקנים. ויש בגן עדן פ' רבוא מיני אילנות בכל זויותיו הקטן שבהן משובח מכל עצי בשמים בכל זוית יש בו ס' רבוא של מלאכי השרת מזמרים בקול נעים ועץ החיים באמצע ונופו מכסה כל גן עדן ויש בו ת"ק אלף טעמים ואין דמותו של זה דומה לזה ואין ריחו של זה דומה לשל זה וזה ענני כבוד למעלה הימנו ומארבע רוחות מכין אותו וריחו הולך מסוף העולם ועד סופו ותחתיו תלמידי חכמים שמבארין את התורה. וכל אחד יש לו שתי חופות אחת של כוכבים ואחת של חמה ולבנה. בין כל חופה וחופה פרגוד של ענני כבוד ולפנים ממנה עדן שבה י"ש עולמות שנאמר להנחיל אוהבי יש יש בגימטריא שלש מאות ועשרה. ובתוכו שבעה בתים של צדיקים ראשונה הרוגי מלכות כגון רבי עקיבא וחבריו. שניה טבועים בים. שלישית רבן יוחנן בן זכאי ותלמידיו מה היה כחו שכך היה אומר אם כל השמים יריעות וכל בני אדם לבלרין וכל היערים קולמוסין אינן יכולין לכתוב מה שלמדתי מרבותי ולא חסרתי מהם אלא ככלב המלקק בים. כת רביעית אלו (טו) שירד הענן וכסה עליהן. כת חמישית אלו בעלי תשובה במקום שבעלי תשובה עומדין צדיקים גמורים אינן עומדין. כת ששית אלו (טז) רווקים שלא טעמו טעם חטא מימיהם. כת שביעית אלו עניים שיש בהן מקרא ומשנה ודרך ארץ עליהם הכתוב אומר וישמחו כל חוסי בך לעולם ירננו והקב"ה יושב ביניהן ומבאר להן את התורה שנאמר עיני בנאמני ארץ לשבת עמדי וגו' ולא פרסם הקב"ה כבוד המתוקן להם יותר ויותר שנאמר עין לא ראתה אלקים זולתך יעשה למחכה לו. תוקן:

16 טז

שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם. תורה מנין שנאמר ה' קנני ראשית דרכו. תשובה מנין שנאמר בטרם הרים יולדו וגו' ותאמר שובו בני אדם. גן עדן מנין שנאמר ויטע ה' אלקים גן בעדן מקדם. גיהנם מנין שנאמר ערוך מאתמול תפתה. כסא הכבוד ובית המקדש מנין שנאמר כסא כבוד מרום מראשון מקום מקדשנו. שמו של משיח מנין שנאמר לפני שמש ינון שמו:

17 יז

ויש אומרים התורה וכסא כבוד נבראו והאחרים עלו במחשבה להבראות והתורה קדמה לכסא הכבוד דכתיב ה' קנני ראשית דרכו קדם מפעליו מאז קדם לכסא הכבוד שכתוב בו נכון כסאך מאז:

18 יח

רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר בל"ב מדות האגדה נדרשת וזה אחד מהן דבר שאינו מתפרש במקומו ומתפרש במקום אחר כיצד ויטע ה' אלקים גן בעדן ויצמח ה' כל עץ. שומע אני שברא הקב"ה בגן עדן כל עץ מאכל וכל מיני מגדים אבל לא שמענו שברא לו חופות של זהב ואבנים טובות ומרגליות והיכן שמענו להלן בעדן גן אלקים היית: