Remez 2ב׳
1 א

ומנין שאל"ף נקרא אחד שנאמר איכה ירדוף אחד אלף. ומנין שהקב"ה נקרא אחד שנאמר שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד. ומנין שהתורה נקראת אחת שנאמר תורה אחת יהיה לכם. אנכי ראש כל הדברות ואל"ף ראש כל האותיות:

And from where one is called one, it is said, "How shall one thousand come after them?" And from where the Holy One, blessed be He, is called one, And where the Torah is called one, as it is said, "One Torah will be yours." I am the head of all the commandments and the top of all the letters:...

2 ב

אמר ר' יהודה בר שלום מקדם ומתחלה ברא אלקים אין כתיב כאן אלא בראשית בזכות ישראל שנקראו ראשית שנאמר קדש ישראל לה' ראשית תבואתה. משל למה הדבר דומה למלך בשר ודם שלא היה לו בן ואומר טלו מלנין וקלמרין לבני והיו הכל אומרים בן אין לו והוא אומר טלו מלנין וקלמרין לבני חזרו ואמרו המלך אסטרולוגוס וכו'. דרש רבי יהודה בן פזי למה בבי"ת להודיעך שהן שני עולמות העולם הזה והעולם הבא.

R. Yehuda bar Shalom said, "It is not written here, but in the beginning, in the merit of Israel, which was called first, as it is written," The Holy of Israel is to God, the beginning of its creation. " For example, why does this resemble a king of flesh and blood who did not have a son, and says, "Take him from Lenin and Kalmarin to Livni, and everyone would say, 'He has no son,' and he says: 'Take him out of Lenin and Kalmarin.' Rabbi Yehudah ben Pazi demanded that he inform you that they are the two worlds of this world and the world to come.

3 ג

דבר אחר למה בבי"ת שהוא לשון ברכה ולמה לא באל"ף שהוא לשון ארירה.

Another thing is why in the Bible it is a blessing and why not in the alphabet that is the language of the curse.

4 ד

דבר אחר למה לא באל"ף שלא ליתן פתחון פה לאפיקורוס לומר היאך העולם יכול לעמוד והוא נברא בלשון ארירה אלא אמר הקב"ה הריני בורא אותו בלשון ברכה הלואי יעמוד.

Another reason why not in the first place is not to give an opening here to the Epicurean to say how the world can stand and it was created in the language of Arida, but God said: I create it in the language of blessing that I wish.

5 ה

דבר אחר למה בבי"ת לפי שיש לה שני עוקצין אחת למעלה ואחת מלמטה מאחוריו אומר לבי"ת מי בראך בעולם והוא מראה להם בעוקצו של מעלה ואומר להם זה של מעלה בראני ומה שמו והוא מראה להם עוקצו של אחריו ואומר להם ה' אחד ושמו אחד. ר' אלעזר בר אבינא אומר כ"ו דורות היה אל"ף קורא תגר לפני הקב"ה אמר לפניו רבונו של עולם אני ראשון של אותיות ולא בראת עולמך בי אמר לו הקב"ה העולם ומלואו לא נבראו אלא בזכות התורה שנאמר ה' בחכמה יסד ארץ למחר אני עתיד ליתנה בסיני ואיני פותח אלא בך שנאמר אנכי ה' אלקיך. בר חוניא אמר למה נקרא שמו אל"ף שהקב"ה מסכים ליתן תורה לאלף דור שנאמר דבר צוה לאלף דור. ר' הושעיא רבה פתח ואהיה אצלו אמון אומן התורה אמרה אני הייתי כלי אומנותו של הקב"ה. בנוהג שבעולם מלך בשר ודם בונה פלטרין ואינו בונה אותו מדעת עצמו אלא מדעת האומן והאומן אינו בונה מדעת עצמו אלא דפטראות ופינקסאות יש לו לידע היאך הוא עושה חדרים והיאך הוא עושה פשפשין כך היה הקב"ה מביט בתורה ובורא את העולם והתורה אמרה בראשית בי ראשית ברא אלקים שנאמר בראשית ברא אלקים. ואין ראשית אלא תורה כמה דאת אמר ה' קנני ראשית דרכו. רבי ברכיה אומר בזכות משה נברא העולם שנאמר בראשית וכתיב וירא ראשית לו רבי הונא בשם רבי מתנה בזכות שלשה דברים נברא העולם בזכות חלה ובזכות מעשר ובזכות בכורים שנאמר בראשית ברא אלקים. ואין ראשית אלא חלה כמה דאת אמר ראשית עריסותיכם חלה. ואין ראשית אלא מעשר כמה דאת אמר ראשית דגנך. ואין ראשית אלא בכורים כמה דאת אמר ראשית בכורי אדמתך:

Another thing is why in the house, according to the fact that she has two poles up and one below, behind him he says to the Creator, "Who created you in the world?" . Rabbi Elazar bar Avina says 26 generations was a challenging challenge before God Almighty said before him, Master of the Universe I am the first of letters and you did not create your world in me God told him the world and its entirety were created only thanks to the Torah says God with wisdom founded I am destined to rest in the Sinai, and I will not open it except to you, as I say, I am the Lord your God. Bar Chunya said why his name is called Aleph that the Holy One, blessed be He, agrees to give the Torah to a thousand generations, as it is commanded by a thousand generations. Rabbi Hoshayah Rabbah I will be the master of the art of God, in the manner in which a king of flesh and blood builds Palatrin and does not build him from his own knowledge but from the knowledge of the artist and the artist does not build from his own knowledge, but rather he is hypocritical and has a knowledge of how he makes rooms And how does he do such a thing? The Holy One, blessed be He, looked at the Torah and created the world. And there is no beginning but Torah as to how the Lord said, "I will begin his journey." Rabbi Brachya says in the merit of Moses that the world was created, as it is stated in the beginning and the writing, and Rabbi Huna saw it first in the name of Rabbi Menahem because of three things the world was created in the merit of Challah and the merit of the tithes. And there is no beginning, but there is a certain portion that says the beginning of your cradles applies. And there is no beginning but a tenth of what you have said, the beginning of your fish. And there is no beginning but the firstborns. How many are the firstborn of your land? Tanna Debi Rabbi Yishmael Do not read Bereshit, but rather, by the beginning of Shitin from the six days of creation, it is said: "My thighs are like those wreaths that will flow from the hollow and descend to the abyss. Made by an artist The work of God's art: Shimon ben Azzai says and your answer is Rabbinic. Flesh and blood mentions his name and then praises Pelan Agusta flan fratata but God is not so but the needs of his world and then mentioned his name is said Genesis God then created:

6 ו

תנא דבי רבי ישמעאל אל תקרא בראשית אלא ברא שית שיתין מששת ימי בראשית נבראו שנאמר חמוקי ירכיך כמו חלאים אלו שיתין החלולים ויורדים עד התהום. מעשה ידי אמן מעשה אומנותו של הקב"ה:

7 ז

שמעון בן עזאי אומר וענותך תרבני. בשר ודם מזכיר שמו ואחר כך שבחו פלן אגוסטא פלן פרטאטא אבל הקב"ה אינו כן אלא משברא צרכי עולמו ואחר כך הזכיר את שמו שנאמר בראשית ברא אחר כך אלקים: