Remez 185קפ״ה
1 א

ואולם בעבור זאת וגו' הוא נשתייר מכל הבכורות וכן הוא אומר מבכור פרעה בא הכתוב ללמד על פרעה שהוא בכור, או לא בא ללמד אלא על בנו שהוא בכור כשהוא אומר היושב על כסאו הרי בנו אמור הא מה תלמוד לומר מבכור פרעה בא הכתוב ללמדך על פרעה שהוא בכור ונשתייר מכל הבכורות ובעל צפון נשתייר מכל היראות כדי לפתות לבן של מצריים עליו הכתוב אומר משגיא לגוים ויאבדם, כיצד היה הברד יורד ר' פנחס ורבי יהודה הלוי אחד מהם אומר כחלזון הזה היה יורד ומקצץ את האילנות שנאמר יהרוג בברד גפנם, וחד אמר כחנמל הזה היה יורד שנאמר ושקמותם בחנמל, הנני ממטיר כעת מחר שרט לו שריטה אחת על הכותל אמר לו למחר כשתגיע השמש לכאן אני מוריד ברד עליך, אשר לא היה כמוהו כמוהו לא היה אבל עתיד להיות אימתי הוא מתוקן לסנחריב דברי רבי סימון, ר' חנניה אומר למכת גוג ומגוג שנאמר וגשם שוטף ואבני אלגביש, שלח העז את מקנך אמרו רבותינו בכל המכות לא אמר פרעה ה' הצדיק אלא במכת הברד בלבד, למה שאדם כשהוא מבקש להלחם עם חבירו ולנצח אותו פתאום הוא בא עליו והורגו אבל הקב"ה אמר לפרעה ואתה שלח העז את מקנך באותה שעה אמר ה' הצדיק: