Remez 183קפ״ג
1 א

ויאמרו החרטומים אל פרעה אצבע אלהים היא אמר ר' אלעזר מכאן שאין השד יכול לבראת בריה פחותה מכעדשה, אמר רב פפא האלהים אפילו כגמל נמי לא מצי ברי אלא האי מכניף ליה והאי לא מכניף ליה, ר' ישמעאל אומר חמש אצבעות של יד ימינו של הקב"ה כולם לסוד גאולה אצבע קטנה בה הראה הקב"ה מה לעשות בתיבה שנאמר וזה אשר תעשה אותה, אצבע שניה לקטנה בה הכה את המצריים אצבע אלהים היא כמה לקו באצבע וגו', שלישית שהיא שלישית לקטנה כתב בה הלוחות שנאמר כתובים באצבע אלהים, רביעית שהיא שניה לבהן בה הראה למשה מה יתנו לפדיון נפשם שנאמר זה יתנו, בהן וכל היד בה עתיד להשמיד את צריו ולהכרית את שהן אויביו שנאמר תרום ידך על צריך וכל אויבך יכרתו:

2 ב

ותעל הצפרדע ר' עקיבא אומר צפרדע אחת היתה השריצה ומלאה כל ארץ מצרים, אמר ליה רבי אלעזר בן עזריה עקיבא מה לך אצל אגדה כלך מדברותיך ולך אצל נגעים ואהלות צפרדע אחת היתה שרקה להם והם באו, בתי השיש ובתי הפספסים שלהם מה היו עושים הצפרדעים היו בוקעות ועולות לתוכן שנאמר ותעל הצפרדע והן אומרים אנו שלוחין של מי שאמר והיה העולם והיה השיש והפספסים מתבקע מלפניהם, וזה אחד מן הדברים שהשליט הקב"ה רך בקשה, ועכברים של פלשתים יושב על ספסל של נחושת ומבקע הספסל והוא עולה ושומט את בני מעיו, וכן הצרעות היו נטמנים במערות ונותנין אבנים בפתח המערה והאבן מתבקעה מן הצרעה והאבן שמת בה גלית ותטבע האבן במצחו וחץ נעמן שהכה את אחאב ונכנס לתוך השריון ושרשי תאנה שהן רכין ובוקעין בצור והשמיר שהוא בוקע האבן. קחו לכם מלא חפניכם (כתוב ברמז ח):

3 ג

והיה לאבק על כל ארץ מצרים והרי דברים קל וחומר ומה אבק שאין דרכו להלך הלך מהלך ארבעים פרסה קל וחומר לקול שדרכו להלך הדא הוא דכתיב ויסעו מרעמסס סכותה מהלך ששים [נוסח אחר מאה ועשרים] מיל מהלך ארבעים פרסה והיה קולו של משה הלך מהלך ארבעים פרסה לקיים מה שנאמר ואשא אתכם על כנפי נשרים. ויהי שחין אבעבועות אמר רבי יהושע בן לוי שחין שהביא הקב"ה על המצריים לח מבחוץ ויבש מבפנים שנאמר ויהי שחין אבעבועות פורח באדם ובבהמה: