Remez 181קפ״א
1 א

כי ידבר אליכם פרעה לאמר תנו לכם מופת זה שאמר הכתוב כל רוחו יוציא כסיל זה פרעה, כיון שהלכו משה ואהרן אצלו אמר להם תנו לכם מופת מיד וישלך אהרן את מטהו, באותה שעה שחק פרעה עליהם אמר להם למה אתם סבורים שבאתם לשחק עלי איני מתירא מן הדברים האלו, כל מצרים מלאה כשפים תבן אתם מוליכים לעפריים כתם לרקם, ויקרא פרעה אין כתיב כאן אלא ויקרא גם פרעה אמר ר' לוי שקרא אל אשתו ואמר לה ראי היאך באו היהודים לשחק בי מנין שנאמר ותתן גם לאישה, מה כתיב ויבלע מטה אהרן את מטותם הוי כל רוחו יוציא כסיל זה פרעה, וחכם באחור ישבחנה זה משה,

2 ב

דבר אחר כי ידבר אליכם פרעה לאמר תנו לכם מופת אמרו לו למחר אני מוציאם ממצרים ואני נותן להם את התורה שנאמר בה כי יקום בקרבך נביא וגו' ונתן אליך אות או מופת,

3 ג

דבר אחר בתחילה הוא מדבר בקושי אין לשון ידבר אלא לשון קשה כמה דאת אמר דבר האיש אדוני הארץ אתנו קשות, אמר לו אהרן יהא עושה את הדברים האלה ואתה עומד כנשיא שהוא גוזר על הזקנים והם עושים ואמרת אל אהרן קח את מטך והשלך לפני פרעה, ויבוא משה ואהרן אל פרעה אהרן היה ראוי להכנס תחילה שהוא גדול ממנו שלש שנים אלא משה היה גדול יותר מאהרן בעיני מצרים שנאמר גם האיש משה גדול מאד בארץ מצרים:

4 ד

קח את מטך והשלך לפני פרעה אמר הקב"ה רשע זה מתגאה וקרא עצמו תנין דכתיב התנים הגדול לך ואמור לו ראה מטה זה הוא עץ יבש ונעשה תנין ויש בו רוח ונשמה והוא בולע כל המטות וסופו לחזור עץ יבש, אף אתה בראתי אותך מטפה סרוחה ונתתי לך מלוכה ונתגאה אתה ואמרת לי יאורי ואני עשיתני הריני מחזירך לתהו ובהו, אתה בלעת כל מטות שבטי ישראל הריני מוציא בלעך מפיך, שכחת מה קרה לזקנך וינגע ה' את פרעה אף אני מביא עליך עשר נגעים בשביל ישראל, כשבאו משה ואהרן עמדו לפני פרעה והיו רואין שהם דומים למלאכי השרת ורום קומתן כארזי לבנון וגלגלי עיניהם דומים לגלגלי חמה וזקנות שלהם כאשכלות תמרה וזיו פניהם כזיו החמה ומטה האלהים בידם שחקוק עליו שם המפורש ודיבור פיהם כאש שלהבת מיד נפל פחדם עליהם והיו ארבע מאות פתחים לפלטרים של פרעה ועל כל פתח ופתח אריות ודובים וחיות רעות ולא היתה בריה יכולה ליכנס שם עד שהיו מאכילין אותם בשר שלא יהו מזיקין אותו, וכשבאו משה ואהרן נתקבצו כולם וסובבים ומלחכין רגליהם והתחילו ללוותם עד שבאו לפני פרעה וכל מלכי מזרח ומערב כשראו אותם נפל פחדם עליהם וזיע ורתת וחלחלה אחז לפרעה ולכל היושבים לפניו והסירו כתריהם מעל ראשיהם והשתחוו להם, באותה שעה הוצרך פרעה לנקביו ונכנס לבית הכסא ונזדמנו לו שנים עשר עכברים והיו נושכים אותו בכל צד מושבו וצעק צעקה גדולה ומרה עד ששמעו קול צעקתו גדולי המלכות ואחר כך חזר וישב על כסאו ונתחזק לבו אמר למשה ואהרן מי אתם ומאין באתם ומי שגרכם אצלי אמרו לו אלהי העברים שלחני אליך שלח את עמי ויעבדוני מיד אמר לא ידעתי את ה' מעולם לא שלח לי אגרת שלום ולא הביא לי דורון: