Remez 13י״ג
1 א

אמר רבי יוחנן כל מקום שפקרו האפיקורסים תשובתן בצדן נעשה אדם ויברא אלהים את האדם הבר נודה ונבלהשם שפתם וירד ה' לראות את העיר. כי שם נגלו אליו האלהים. האל העונה אותי ביום צרתי כי מי גוי גדול אשר לו אלהים קרובים אליו כה' אלהינו בכל קראנו אליו אשר הלכו אלהים לפדות לו לעם, עד די כרסון רמיו ועתיק יומין יתיב:

2 ב

תניא אידך אמר הקב"ה לתורה נעשה אדם אמרה לפניו רבונו של עולם האדם הזה קצר ימים ושבע רוגז ובא לידי חטא ואם אין ואתה מאריך אפך עמו הרי הוא כאלו לא בא לעולם אמר לה ועל חנם אני נקראתי ארך אפים ורב חסד. התחיל לקבץ עפרו מד' פנות העולם אדום שחור לבן ירקרק. אדום זה הדם שחור אלו הקרבים ירקרק זה הגוף. ולמה מד' פנות העולם שאם יבא מן המזרח למערב ויגיע קצן להפטר מן העולם שלא תאמר הארץ אין עפר גופך משלי חזור למקום שנבראת אלא כל מקום שאדם הולך משם הוא גופו ולשם הוא חוזר:

3 ג

דבר אחר ויאמר אלהים נעשה אדם במי נמלך במלאכת שמים וארץ למלך שהיה לו שני סנקליטין ולא היה עושה דבר חוץ מדעתן רבי שמואל בר נחמני אמר במעשה כל יום ויום נמלך משל למלך שהיה לו סנקתדרין ולא היה עושה דבר חוץ מדעתן רבי אמי אומר בלבו נמלך. משל למלך שבנה פלטין ע"י אדריכל ראה אותה ולא ערבה לו על מי היה לו להתרעם לא על האדריכל כך ויתעצב אל לבו. א"ר ברכיה בשעה שבא הקב"ה לבראות את האדם הראשון ראה צדיקים ורשעים עומדין ממנו מה עשה הקב"ה הפליג דרכן של רשעים מנגד פניו ושיתף בו מדת רחמים ובראו הה"ד כי יודע ה' דרך צדיקים ודרך רשעים תאבד איבדה מכנגד פניו. רבי חנינא אמר לא כן אלא בשעה שבא לבראותו נמלך במלאכי השרת א"ל מה טיבו א"ל צדיקים עומדין ממנו הה"ד כי יודע ה' דרך צדיקים כי הודיע דרך צדיקים כי הודיע דרך צדיקים למלאכי השרת ודרך רשעים תאבד אבדה מהם שלא גלה להם שרשעים עומדים ממנו. רבי סימון אומר נעשו מלאכי השרת כתות כתות חבורות חבורות הה"ד חסר ואמת נפגשו צדק ושלום נשקו. חסד אומר יברא שהוא גומל חסדים. אמת אומר אל יברא דכולו שקר. צדק אומר יברא שהוא עושה צדקות שלום אומר אל יברא שכולו קטטה. א"ר הונא רבה דצפורי עד שמלאכי השרת מדיינין זה עם זה בראו הקב"ה א"ל מה אתם מדיינין כבר נעשה אדם. רבי הונא בשם רבי אומר בדעת בראו, שברא צרכי מזונותיו ואח"כ בראו, אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה רבונו של עולם מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו הדא עקתא להן מבריא א"ל א"כ צנה ואלפים כלם למה נבראו צפור שמים ודגי הים למה נבראו מגדל מלא כל טוב ואין לו אורחים מה הנייה לבעליו אמרו לפניו ה' אדונינו מה אדור שמך בכל הארץ עביד מה דהני לך. רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי בנפשותן של צדיקים נמלך הה"ד המה היוצרים יושבי נטעים וגו' ע"ש וייצר ה' אלהים את האדם ויושבי נטעים ע"ש ויטע ה' אלהים גן בעדן וגדרה ע"ש אשר שמתי חול לגבול לים עם המלך במלאכתו וגו' עם המלך מלכי המלכים הקב"ה ישבו נפשותם של צדיקים שבהן נמלך וברא את העולם. ר' שמואל בר נחמני אומר בשעה שהיה משה כותב התורה היה כותב מעשה כליום ויום כיון שהגיע לפסוק נעשה אדם אמר לפניו רבש"ע למה אתה נותן פתחין פה לאפיקורסים א"ל כתוב והרוצה לטעות יטעה. א"ל הקב"ה למשה האדם שאני בורא גדולים וקטנים אני מעמיד ממנו שאם לא יבוא הגדול ליטול רשות מן הקטן אמור לו למוד מבוראך כיון שבא לבראות אדם נמלך במלאכי השרת אמר רבי לוי לית הכא מלכו אלא למלך שהיה מטייל על פתח פלטין וראה בלורין אחת מושלכת אמר מה נעשה בה מהן אומרים דמוסיאות ומרחצאות מהן אומרים פרי בטאות אמר המלך אנדרטין אני עושה אותה מי מעכב: