Remez 121קכ״א
1 א

כתיב ואחה אל תירא עבדי יעקב ואל תחת ישראל מדבר ביעקב דכתיב ויחלום והנה סולם אלו שרי אומות העולם מלמד שהראה הקב"ה ליעקב אבינו שרה של בבל עולה שבעים חווקים ויורד ושל מדי עולה חמשים ושנים של יון מאה ושמונים ושל אדום עולה ולא ידע כמה באותה שעה נתירא יעקב אבינו אמר תאמר שאין לזה ירידה א"ל הקב"ה אל תחת ישראל אפילו אתה רואה אותו יושב אצלי משם אני מורידו הדא הוא דכתיב אם תגביה כנשר ואם בין כוכבים שים קנך משם אורידך נאם ה'. רבי ברכיה בשם ר' מאיר אמר מלמד שהראה הקב"ה ליעקב אבינו שרה של בבל עולה ויורד ושל יון עולה ויורד ושל אדום עולה ויורד א"ל הקב"ה יעקב אף אתה עולה באותה שעה נתירא אבינו יעקב ואמר תאמר כשם שיש לאלו ירידה כך אני יש לי ירידה א"ל הקב"ה אל תירא ישראל אם אתה עולה אין לך ירידה ולא האמין ולא עלה. בכל זאת חטאו ולא האמינו בנפלאותיו זה יעקב אבינו שלא האמין ולא עלה א"ל הקב"ה אילו האמנת ועלית לא היית יורד לעולם עכשיו שלא האמנת ולא עלית יהו בניך משועבדין בארבע מלכיות בעולם הזה במסים ובארנוניות ובגולגליות יכול לעולם תלמוד לומר אל תחת ישראל כי הנני מושיעך מרחוק מבבל. ואת זרעך מארץ שבים מגליא ומאספמיא ומחברותיה. ושב יעקב מבבל ושקט ממדי ושאנן מיון ואין מחריד מאדום: