Remez 120ק״כ
1 א

ויאמר אני ה' אלקי אברהם אביך ואלקי יצחק י"ח פעמים הוא מזכיר את האבות בתורה וכנגד כן קבעו חכמים י"ח ברכות בתפלה ואם יאמר לך אדם י"ט הן אמור לו הנה ה' נצב עליו לית הוא מנהון ואם יאמר לך אדם י"ז הן אמור לו ויקרא בהם שמי ושם אבותי אברהם ויצחק הוא חד מנהון. רבי שמואל בר נחמני אמר כנגד י"ח צוויין שכתובים בפרשה משכן שני מן ואתו אהליאב עד סיפיה דספרא. הארץ אשר אתה שוכב עליה ריש לקיש בשם בר קפרא אמר קיפלה כפנקס ונתנה תחת ראשו כאינש דאמר מן תחות רישך דידך הוא. רבי הונא בשם רבי אלעזר ובלבד שתקבר עליה:

2 ב

והנה ה' נצב עליו משל לעני שהיה המלך אוהבו ונכנס ויוצא בפלטין שלא ברשות ובני פלטין מקנאין ומבקשין להרגו א"ל אני מתקיים עליו כך שמע הקב"ה לשרי המלכיות שהיו אומרים עתיד זה לירש העולם ולהעביר המלכיות נהרגנו מיד והנה ה' נצב עליו:

3 ג

והיה זרעך כעפר הארץ מה עפר אינו מתברך אלא במים כך בניך אינן מתברכין אלא בזכות התורה שנמשלה למים מה עפר מכלה כלי מתכות והוא מתקיים לעולם כך בניך מכלים כל אומות העולם והן קיימין לעולם. מה עפר עשוי דיש לעולם כך בניך נעשים דיש למלכיות הדא הוא דכתיב ושמתיה ביד מוגיך אלו דמוגין יתיך ואפילו כן לטבתיך מקשקשין ביך הדא הוא דכתיב ברביבים תמוגגנה צמחה תברך אשר אמרו לנפשך שחי ונעבורה מה היו עושין להן היו מרביצין אותן בפלטרין ומעבירין כרין עליהן והוא סימן טב מה פלטיא מכלה את העוברים ואת השבים והיא קיימת לעולם כך בניך מכלים אומות העולם והן קיימין לעולם. ופרצת ימה וקדמה אמר ר' אבא בר חנינא את תרעיא דימא כמה דאת אמר עלה הפורץ לפניהם רבי יוסי בר חנינא אמר אף חלוקי יחזקאל הראה לו והלא לא פירש יחזקאל אלא מן המזרח בא ישעיה ופירש כי ימין ושמאול תפרוצי. והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך רבנן אמרין על הכל השיבו ועל הפרנסה לא השיבו. אם יהיה אלקים עמדי הנה אנכי עמך. ושמרני ושמרתיך. בדרך הזה אשר אנכי הולך בכל אשר תלך. ושבתי בשלום אל בית אבי והשבתיך אל האדמה הזאת. ועל הפרנסה לא השיבו. ר' אסי אמר אף על הפרנסה השיבו שנאמר כי לא אעזבך ואין עזיבה אלא פרנסה כמה דאת אמר ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם. וייקץ יעקב משנתו ר' יוחנן אמר ממשנתו. ויאמר אכן יש ה' במקום הזה אכן שכינה שרויה במקום הזה ולא הייתי יודע. ויירא ויאמר מה נורא המקום הזה הסולם הזה עומד בבאר שבע ושפועו מגיע בבית המקדש מה טעם ויירא ויאמר מה נורא המקום הזה וכתיב ויקרא את שם המקום ההוא בית אל. אמר ר' יוחנן הסולם הזה עומד בבית המקדש ושפועו מגיע עד בית אל מה טעם ויירא ויאמר מה נורא המקום הזה וכתיב ויקרא את שם המקום ההוא בית אל. אין זה כי אם בית אלקים וזה שער השמים אמר ר' אחא עתיד השער הזה להפתח לכמה צדיקים כיוצא בו. אמר ר' שמעון בן יוחאי אין בית המקדש של מעלה גבוה מבית המקדש של מטה אלא שמונה עשר מיל מה טעם וזה שער השמים מנין וז"ה.

4 ד

דבר אחר מלמד שהראהו הקב"ה בית המקדש בנוי וחרב ובנוי. מה נורא המקום הזה הרי בנוי כמה דאת אמר נורא אלקים ממקדשיך. אין זה הרי חרב כמה דאת אמר על זה היה דוה לבנו. וזה שער השמים הרי בנוי ומשוכלל לעתיד לבוא כמה דאת אמר כי חזק בריחי שעריך:

5 ה

ויקח את האבן אשר שם מראשותיו מה עשה הקב"ה ברגל ימינו הטביע האבן עד עמקי תהום ועשה אותו סניף לארץ. כאדם שהוא עושה סניף לכיפה לפיכך נקרא אבן שתיה ששם הוא טבור הארץ ומשם נמתחת כל הארץ ועליה היכל עומד. שנאמר והאבן הזאת וגו' וענו העליונים ואמרו ברוך אתה ה' האל הקדוש. ויצק שמן על ראשה שופע לו מן השמים כמלא פי הפך. ואולם לוז שם העיר לראשונה למה נקרא שמה לוז שכל הנכנס בה הטריף מצוות ומעשים טובים כלוז. רבנן אמרין מה הלוז הזה אין לה פה כך לא היה אדם יכול לעבור על פתחה של עיר. לוז היה עומד על פתח של מערה והיה הלוז חלול ומן הלוז נכנסים לעיר הדא הוא דכתיב ויראם את מבוא העיר ויכו את העיר לפי חרב ואת האיש ואת משפחתו שלחו. רבי ינאי בר ישמעאל עבד ליה הפטרה ומה אם זה שלא הלך לא בידיו ולא ברגליו אלא שהראה באצבע נוצל מן הפורענות ישראל שעושין גמילות חסדים עם גדוליהם ועם קטניהם בידיהם ורגליהם על אחת כמה וכמה: