Remez 115קט״ו
1 א

אמר ר' יצחק לא שאיל הוא לה ולא שאילה היא לו. ונשא השעיר זה עשו עשו אחי איש שעיר. את כל עונותם את כל עונות תם ויעקב איש תם. אולי ימושני אבי והייתי בעיניו כמתעתע כתועה וכעובד עבודה זרה. והבאתי עלי קללה ולא ברכה אפילו ברכה אחת שהוא עתיד ליתן לי בסוף אינו נותן לי. אמר ר' אלעזר כל המחליף דבורו כאילו עובד עבודה זרה כתיב הכא והייתי בעיניו כמתעתע וכתיב התם הבל המה מעשה תעתועים. ותאמר לו אמו עלי קללתך בני אמרה אדם הראשון שחטא לא אמו נתקללה שנאמר ארורה האדמה אף את עלי קללתך בני ר' יצחק אמר עלי ליכנס לומר לו בנך יעקב צדיק ועשו רשע. וילך ויקח ויבא לאמו אנוס וכפוף ובוכה. ותקח רבקה את בגדי עשו בנה הגדול החמודות שחמד מנמרוד הרשע הדא הוא דכתיב חמד רשע מצוד רעים. ר"מ אומר עשו ראה את הכתונת על נמרוד וחמד אותה בלבו והרגו ולקחו ממנו וכשלבש אותה נעשה גם הוא גבור שנאמר ויהי עשו איש יודע ציד אמר יעקב אין הרשע ראוי ללבוש בגדים הללו מה עשה חפר בארץ וטמנם שנאמר טמון בארץ חבלו וגו'. אשר אתה בבית שבהן משמש לאביו:

2 ב

אמר ר' שמעון בן גמליאל כל ימי הייתי משמש את אבא ולא שמשתי אותו אחד ממאה ששמש עשו הרשע את אביו. אני בשעה שהייתי משמש את אבא הייתי משמש אותו בבגדים מלוכלכים ובשעה שהייתי יוצא לשוק הייתי יוצא בבגדים נקיים אבל עשו בשעה שהיה משמש את אביו לא היה משמשו אלא בבגדי מלכות. אשר אתה בבית כמה נשים היו לו ואת אמרת אשר אתה בבית אלא דהוא ידע מה עובדייהו עובדא הוה בהדא סיעא דפריצין בהדא כפר חטיא דהוו נהיגין אכלין ושתין בבי כנישתא כל פתי רמשא דשבתא מן דהוו אכלין הוו נסבין גרמי ומקלקלי יתהון על ספרא. חד מנהון דמך אמרין ליה למאן את מפקד על בניך אמר לון לספרא אמר כמה רחמין הוו ליה והוא אמר לספרא אלא דהוה ידע עובדיהון כך כמה נשים היו לו ואת אמרת אשר אתה בבית אלא דהוה ידע עובדיהון. ואת עורות גדיי העזים אמר רבי יוחנן תרין אדרעין דאבונא יעקב כתרין עמודין דפרספא ואת אמרת הלבישה אלא חייטינן. [ר"ה בשם ר"י] שני תמידין שהיו ישראל מקריבין בחג היו מרכיבין אותן על שני הוגנין והיו רגליהן שפופות בארץ. קנמון היה גדל בארץ ישראל והיו עזים וצבאים אוכלין ממנו. אמר ר' חנינא [והלא] עגלין נשחטין וזיתים נקצצין ועפר שבהרים מעשה נסים הם :

3 ג

תמן תנינן בשר בהמה טהורה בחלב בהמה טהורה אסור לבשל ואסור בהנאה מנהני מילי אמר ר' אלעזר דאמר קרא וישלח יהודה את גדי העזים הא כל מקום שנאמר גדי סתם אפילו פרה ורחל במשמע. ולילף מינה כתיב קרא אחרינא ואת עורות גדיי העזים הוי להו שני כתובים הבאים כאחד וכל שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדין. הניחא למאן דאמר אין מלמדין אלא למאן דאמר מלמדין מאי איכא למימר תרי מעוטי כתיבי:

4 ד

ותתן את המטעמים לותה אותו עד הפתח אמרה עד כאן הייתי חייבת לך מכאן ואילך ברייך יקום לך. ויאמר יעקב אנכי עשו בכורך אמר ר' לוי אנכי שעתידין בני לקבל עשרת הדברות אבל עשו בכורך. קום נא שבה אמר הקב"ה ליעקב אתה אמרת קום נא שבה בבקשה חייך באותו לשון אני פורע [לך] קומה ה' ויפוצו אויביך. יש נספה בלא משפט זה עשו א"ל הקב"ה לעשו אתה אמרת יקום אבי אף אני בו בלשון אני פורע לך יקום אלקים יפוצו אויביו. ויאמר יצחק אל בנו מה זה מהרת למצוא בני ויאמר כי הקרה ה' אלקיך לפני מה זה מהרת למצוא את הברכה בני אביך נתברך בן ע"ה ואתה בן ס"ג. ויאמר כי הקרה ה' אלקיך לפני ר' יוחנן ור' שמעון בן לקיש חד מנייהו אמר ומה אם לקרבנך המציא לך וירא והנה איל וגו' למאכלך על אחת כמה וכמה. חד מנהון אמר אם לזווגך המציא לך דכתיב הקרה נא לפני וכתיב וישא עיניו וירא והנה גמלים באים למאכלך על אחת כמה וכמה. כי הקרה ה' אלקיך לפני משל לעורבא דאייתי נורא לקיניה בשעה שאמר כי הקרה ה' אלקיך אמר יצחק יודע אני שאין עשו מזכיר שמו של הקב"ה אין זה עשו אלא יעקב מיד אמר ליה גשה נא ואמושך בני. נשפכו מים על ברכיו והיה לבו רפה כשעוה וזימן לו הקב"ה שני מלאכים אחד לימינו ואחד לשמאלו והיו אוחזין אותו במרפקו כדי שלא יפול הדא הוא דכתיב אל תשתע כי אני אלקיך אל תשוע אל יהי לבך לשעוה. ויאמר הקול קול יעקב הא קל דקל חכים וידים משלחין מתין אין יעקב שולט אלא בקולו שנאמר הקול קול יעקב ואין עשו שולט אלא בידים שנאמר והידים ידי עשו. בשעה שיעקב מצפצף בקולו אין ידי עשו שולטות. לא עמדו פילוסופים באומות העולם כבלעם בן בעור וכאבנימוס הגרדי. אבנימוס הגרדי נתכנסו כל אומות העולם אצלו אמרו לו תאמר שאנו יכולים להזדווג באומה זו אמר להן לכו וחזרו על בתי כנסיות ובתי מדרשות שלהן אם [מצאתם] שם תינוקות מצפצפים בקולם אי אתם יכולים להן ואם לאו אתם יכולים להם שכך הבטיחן אביהם ואמר להם הקול קול יעקב בזמן שקולו של יעקב מצוי בבתי כנסיות ובבתי מדרשות אין הידים ידי עשו. הקול קול יעקב בפילגש בגבעה ארור נותן אשה לבנימין.

5 ה

דבר אחר הקול קול יעקב הא קל משתק את העליונים ואת התחתונים כתיב בעמדם תרפינה כנפיהן וכי יש ישיבה למעלה והכתיב ורגליהם רגל ישרה שאיןלהם קפיצים קרבת על חד מן קאמיא מן קיימיא שרפים עומדים ממעל לו וכל צבא השמים עומדים עליו מימינו ומשמאלו ואת אמרת בעמדם אלא בעם דם בשעה שישראל אומרים שמע ישראל וגו' שותקים ואחר כך תרפינה כנפיהן ומה הן אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. כתיב ברן יחד כוכבי בקר זרעו של יעקב שנמשלו לכוכבים ומצדיקי הרבים ככוכבים ואחר כך ויריעו כל בני אלקים אלו מלאכים. כתיב ותשאני רוח ואשמע אחרי קול משקלסתי אני וחברי ואחר כך רעש גדול ומה הן אומרים ברוך כבוד ה' ממקומו. אמר ר' יהודה ב"ר אלעאי רבי היה דורש הקול קול יעקב קולו של יעקב צוח ממה שהידים ידי עשו עשו לו אמר ר' יוחנן אנדרינוס קיסר הרג בביתר שמונים אלף רבוא בני אדם:

6 ו

הקול קול יעקב כחך קשה משל עשו [עשו] אם תופס את האדם הרי הוא בידו ואם ברח אינו יכול [לעשות] לו דבר אבל אתה אפילו אדם בורח לסוף העולם הקול אתה אומר בבית הכנסת והרי הוא בא מעצמו.

7 ז

דבר אחר כל הקולות שלך ויהי קולות וברקים והגשמים בזכותך לקול תתו המון מים אם אתה מפטט בקולך הידים ידי עשו וכן הוא אומר היש ה' בקרבנו מיד ויבא עמלק:

8 ח

הקול קול יעקב והידים ידי עשו זה אנדרינוס קיסר שהרג באלכסנדריא של מצרים ששים רבוא על ששים רבוא כפלים כיוצאי מצרים. הקול קול יעקב זה אספסינוס קיסר שהרג בכרך ביתר ד' מאות רבוא ואמרי לה ארבעת אלפים רבוא. והידים ידי עשו זו מלכות רומי שהחריבה את ביתנו ושרפה היכלנו והגליתנו מארצנו.

9 ט

דבר אחר הקול קול יעקב אין לך תפלה נשמעת שאין בה מזרעו של יעקב:

10 י

ולא הכירו כי היו ידיו כידי עשו אחיו בשעה שהיו רשעים עומדים ממנו לא היה מכירו. ויאמר גשה נא ושקה לי בני את נושקני בקבורה ואין אחר נושקני בקבורה:

11 יא

ויב א לו יין מהיכן היה וכתיב ותתן את המטעמים מיכאל הביא לו מן עדן אין אתה מוצא יין של ברכה אלא זה ושל אברהם ומלכי צדק מלך שלם וגו'. ויגש וישק לו וירח את ריח בגדיו ויברכהו אמר ר' יוחנן אין לך דבר שריחו קשה מן השטף הזה של עזים ואת אמרת וירח את ריח בגדיו ויברכהו אלא כשנכנס יעקב נכנס גן עדן עמו.

12 יב

דבר אחר וירח את ריח בגדיו ריח בוגדיו כגון יוסף משיתא ויקום איש צרורות. יוסף משיתא בשעה שבקשו שונאים ליכנס להר הבית אמרו יכנס מהם ובהם תחלה אמרין ליה עול ומה דאת מפיק דידך הוא. נכנס והוציא מנורה של זהב אמרו ליה אין דרכו של הדיוט להשתמש בו אלא עול זמן תניינות ומה דאת מפיק דידך הוא ולא קבל עליו נתנו לו מכס שלש שנים ולא קבל עליו אמר לא די שהכעסתי לאלקי פעם אחת אכעיסנו פעם שניה ומה עשו לו נתנוהו בחמור של חרשים והיו מנסרים בו והיה צוח ווי דאכעסתי לבריי. יקום איש צרורות בן אחותו של יוסי בן יועזר איש צרדה דהוה רכיב סוסיא בשבתא אזל קומי שריתא למצטלבא א"ל לר' יוסי חמי סוסיא דארכבי מרי וחמי סוסיא דארכבך מרך א"ל אם כן למכעיסיו קל וחומר לעושי רצונו א"ל עשה אדם רצונו יותר ממך א"ל אם כן לעושי רצונו קל וחומר למכעיסיו נכנס בו הדבר כארס של עכנא הלך וקיים בעצמו ארבע מיתות בית דין סקילה שרפה הרג וחנק. מה עשה הביא קורה ונעצה בארץ וקשר בה נימין והקיפה גדר ועשה מדורה לפניה ונעץ את החרב באמצע נתלה בקורה נפסקה נימא ונחנק קדמתו חרב ונהפך עליו גדר ונשרף. נתנמנם יוסי בן יועזר וראה מטתו פורחת באויר. אמר אוי לשעה קלה קדמני זה לגן עדן.

13 יג

דבר אחר מלמד שהראה לו הקב"ה בית המקדש בנוי וחרב ובנוי ויאמר ראה ריח בני הרי בנוי כמה דאת אמר ריח ניחוחי תשמרו להקריב. כריח השדה הרי חרב כמה דאת אמר ציון שדה תחרש. אשר ברכו ה' הרי בנוי ומשוכלל לעתיד לבוא כמה דאת אמר כי שם צוה ה' את הברכה חיים עד העולם:

14 יד

וירח את ריח בגדיו [הנהו] בריוני דהוו בשיבבותיה דרבי זירא דהוה מקרב להו כי היכי דאהדרו בהו בתיובתא והוו קפדי רבנן כי נח נפשיה דר' זירא אמרי עד האידנא הוה קטינא חריך שקי דהוה בעי עלן רחמי השתא מאן בעי עלן רחמי הרהרו בלבייהו ועבוד תשובה:

15 טו

ויתן לך האלקים מטל השמים כתיב שרשי פתוח אלי מים וטל ילין בקצירי אמר יעקב על ידי שהייתי עוסק בתורה שנמשלה למים זכיתי להתברך בטל ויתן לך האלקים מטל השמים. הגשמים אינן יורדין אלא בזכותך יפתח ה' לך בזכותך. הטללים אינן יורדין אלא בזכותך ויתן לך האלקים בזכותך. יתן לך ויחזור ויתן לך יתן לך ברכות ויתן לך כבושין הראויות לך יתן לך שלך ויתן לך של אביך יתן לך שלך ויתן לך של אחיך. יתן לך אלהותא אימתי לכשתצטרך הדא הוא דכתיב ויתפלל שמשון וגו' ויאמר זכרני נא וחזקני נא אמר לפניו רבונו של עולם זכור לי אותה ברכה שברכני אבא יתן לך אלהותא. מטל השמים זה המן הנני ממטיר לכם לחם מן השמים. משמני הארץ זה באר שהיתה מעלה דגים שמנים. ורוב דגן אלו הבחורים דגן בחורים. ותירוש אלו הבתולות ותירוש ינובב בתולות.

16 טז

דבר אחר מטל השמים אלו מנחות. ומשמני הארץ הקרבנות. ורוב דגן אלו הבכורים. ותירוש אלו הנסכים.

17 יז

דבר אחר מטל השמים זה מקרא. ומשמני הארץ זה משנה. ורוב דגן זה תלמוד. ותירוש זה אגדה. יעבדוך עמים אלו ע' אומות. וישתחוו לך לאומים אלו בני ישמעאל ובני קטורה דכתיב ובני דדן היו אשורים ולטושים ולאומים. הוה גביר לאחיך זה עשו ואלופיו. וישתחוו לך בני אמך הכא את אמרת בני אמך ולהלן הוא אומר בני אביך אלא יעקב על ידי שנשא ד' נשים הוא אומר בני אביך. יצחק שלא נשא אלא אחת הוא אומר בני אמך. אורריך ארור ומברכיך ברוך ולהלן הוא אומר מברכיך ברוך ואורריך ארור אלא בלעם על ידי שהיה שונא פותח בברכה וחותם בקללה.

18 יח

דבר אחר הרשעים על ידי שתחלתן שלוה וסופן יסורין פותחין בברכה וחותמין בקללה. הצדיקים על ידי שתחלתן יסורין וסופן שלוה פותחין בקללה וחותמין בברכה אורריך ארור ומברכיך ברוך. ויהי כאשר כלה יצחק לברך את יעקב ויהי אך יצא יצא יעקב פילונו של אבינו יצחק מפולש היה ורבנן אמרי כמין איסטדימוטא הדלתות היו נכפלות לאחוריהן ועמד לו יעקב אחורי הדלת ויצא דכתיב אך יצא יצא יעקב נראה יוצא ואינו יוצא. ועשו אחיו בא יוצא מזויין. ויעש גם הוא מטעמים הדא הוא דכתיב שממית בידים תתפש והיא בהיכלי מלך באיזה זכות השממית בידים תתפש בזכות אותן הידים ויעש גם הוא מטעמים. יקום אבי אמר ליה הקב"ה ליעקב אתה אמרת וכו' כדלעיל:

19 יט

ויחרד יצחק חרדה גדולה עד מאד חרדת אדם יתן מוקש ובוטח בה' ישוגב חרדה שהחרידה רות לבועז בדין היה לקללה אלא ובוטח בה' ישוגב נתן הקב"ה בלבו וברכה ויאמר ברוכה את לה' בתי חרדה שהחריד יעקב ליצחק בדין היה לקללו אלא ובוטח בה' ישוגב נתן בלבו וברכו. אמר רבי חמא בר חנינא מאד מחרדה שהחריד על גבי המזבח אמר מי הוא שנעשה סרסור ביני לבין המקום שיטול יעקב את הברכות כלפי רבקה אמר. אמר רבי יוחנן מי שיש לו ב' בנים אחד יוצא ואחד נכנס חרד אלא בשעה שנכנס עשו נכנס גיהנם עמו. רבי נתן בשם רבי אחא התחילו כתלי הבית מרתיחין הוא דהוה אמר מי אפוא מי הוא זה שעתיד ליאפות בכאן אני או יעקב בני אמר ליה הקב"ה לא אתה ולא יעקב בנך אלא הוא הצד ציד. צידא היך ציידך פכור תרעיא היך תרעך פכור ומקולקל הדא הוא דכתיב לא יחרוך רמיה צידו לא יאריך ולא יאחר הקב"ה לרמאי ולצידו. דאמר רבי יהושע בן לוי כל אותו היום היה עשו צד צבאים וכופתן ומלאך בא ומתירן צד עופות וכופתן ומלאך בא ומפריחן כל כך למה הון אדם יקר חרוץ כדי שיבוא יעקב ויטול את הברכות שהן יקרות של עולם חרוצות לו. רבי חנינא בר פפא שאליה לרבי אחא אמר ליה מהו דכתיב הון אדם יקר חרוץ אמר ליה חרוצה היא ביד הצדיקים שאינן נוטלין מן היקר של עתיד לבוא בעולם הזה. ואוכל מכל רבי יהודה אומר מכל מה שנברא מששת ימי בראשית. ר' נחמיה אומר מכל מה שהוא מתוקן לצדיקים לעתיד לבוא. אמר ליה עקרו של דבר מה האכילך אמר ליה איני יודע אלא טועם הייתי טעם פת טעם בשר טעם דגים טעם חגבים טעם כל מעדנים שבעולם. אמר רבי ברכיה כיון שהזכיר בשר מיד בכה אמר אני קערה אחת של עדשים האכילני ונטל את בכורתי אתה שהאכילך בשר על אחת כמה וכמה. אמר רבי לוי לפי שהיה יצחק אבינו מתפחד תאמר שלא עשיתי כשורה שעשיתי את שאינו בכור בכור וכיון שאמר את בכורתי לקח אמר יאות ברכתי. אמר רבי אלעזר אין קיום הגט אלא בחותמיו שלא תאמר אילולי שרמה יעקב אבינו באביו לא נטל את הברכות תלמוד לומר גם ברוך יהיה. אמר רבי יצחק בא לקללו א"ל הקב"ה הזהר שאם אתה מקללו לנפשך את מקלל שכבר אמרת אורריך ארור. אמר רבי לוי ששה דברים משמשין את האדם שלשה ברשותו ושלשה אינן ברשותו. העין והחוטם והאוזן אינן ברשותו מה דלא בעי שמע מה דלא בעי מורח מה דלא בעי חמי. הפה והיד והרגל ברשותו אי בעי הוא לעי באורייתא אי בעי מפליג מצוות אי בעי אמר לישן ביש אי בעי מחרף ומגדף והיד אי בעי גניב אי בעי קטיל והרגל אי בעי אזיל לבתי כנסיות ומדרשות ואי בעי אזיל לבתי טרטיאות ולבתי קרקסיאות ובשעה שאדם זוכה הקב"ה עושה אותן שהן ברשותו שלא ברשותו. הפה גם ברוך יהיה. היד ותיבש ידו אשר שלח עליו. הרגל בני אל תלך בדרך אתם כי רגליהם לרע ירוצו. כשמוע עשו את דברי אביו א"ר חנין כל מי שאומר הקב"ה ותרן הוא יותרו מעיו אלא מאריך רוחיה וגבי דיליה. זעקה אחת הזעיק יעקב אבינו לעשו אימתי נפרע לו בשושן הבירה ויזעק זעקה גדולה ומרה ג' דמעות הוריד עשו אחד מימינו ואחד משמאלו ואחד נסתלקה בתוך עינו והיא האכילתם לחם דמעה ותשקמו בדמעות שליש. אמרו ישראל עשו הרשע על שהוריד ג' דמעות נתמלא רחמים עליו אנו שדמעותינו תדירין ביום ובלילה כלחם על אחת כמה וכמה שנאמר היתה לי דמעתי לחם יומם ולילה אמר דוד אל דמעתי אל תחרש. ואוכל מכל (כתוב לעיל):

20 כ

הכי קרא שמו יעקב מלמד שחיכך בגרונו והוציא את הזמורה. שלשה באו בעלילה קין ועשו ומנשה. קין דכתיב גדול עוני מנשוא עשו דכתיב הברכה אחת היא לך אבי. מנשה בתחלה קרא לאלוהות הרבה ולבסוף לאלקי אבותיו:

21 כא

ויאמר בא אחיך במרמה בחכמת תורתו. הלא אצלת לי ברכה מן הנצולות. ויען יצחק ויאמר לעשו הן גביר שמתיו לך היא ברכה שביעית ולמה אומר תחלה א"ל מלך שמתיו עליך וברכותיך שלו הן עבדא ומה דיליה למריה. ולכה אפוא מה אעשה בני ברם לך פתא אפויה. ר' יוחנן אמר הרף ממני שפורניותו אפוי לך בכל מקום. וריש לקיש אמר הרף ממני שאף וחמה מסורין לו א"ל הקב"ה כך היית אומר ולכה אפוא א"ל יוחן א"ל רשע הוא א"ל בל למד צדק לא כבד את הוריו א"ל בארץ נכחות יעול עתיד לפשוט ידו בבית המקדש א"ל אם כן השפע לו טובה בעולם הזה ובל יראה גאות ה' לעולם הבא. הנה משמני הארץ יהיה מושבך זו איטליא ומטל השמים מעל זו בית גוברין.

22 כב

דבר אחר הנה משמני הארץ מן שמיניא דארעא. אנטונינוס שלח לגבי רבינו א"ל בגין דתיסבריא חסרין מה נעביד דנמליא יתהון. נסביה לשליחא ועייליה לגו פרדסא עקר פוגלין רברבין ושתל דקיקין חסין רברבין ושתל דקיקין א"ל הב לי אנטיגרפא לא יהב ליה. עאל גביה א"ל מה אמר לך אמר ליה לא אמר לי כלום א"ל ולא עבד קדמך כלום אמר ליה אעלני לגו פרדסא שרי עקר פוגלין רברבין ושתל דקיקין תרצין רברבין ושתל דקיקין חסין רברבין ושתל דקיקין. שרי מפיק דוכסין ומעייל איפרכין עד זמן דאיתמליאן תיסבריא. ועל חרבך תחיה אמר ר' לוי תטול חרבך ואת חיי. ואת אחיך תעבוד אם זכה תעבוד ואם לאו תעבד. והיה כאשר תריד א"ל את יש לך ירידין והוא יש לו ירידים. את יש לך נמוסים והוא יש לו נמוסים. אם ראית יעקב אחיך פורק מעליו עולה של תורה גזור עליו שמדים ואת שולט בו הדא הוא דכתיב כי אתה אבינו כי אברהם לא ידענו וישראל לא יכירנו ויצחק היכן הוא אמרו ישראל מי שאומר גזור עליו שמדים את מתכיפו עם האבות. וישטום עשו בלבו נעשה לו שונא ונוקם ונוטר עד כדון קראון סנטיראי דרומאי. ויאמר עשו אל לבו הרשעים ברשות לבן (כתוב ברמז ס"א). יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב ר' יהודה אומר בא לו עשו במתינה אמר מה אנא מעכיר את אבא אלא יקרבו ימי אבל אבי רב נחמן אמר הרבה סייחין מתו ונעשו עורותיהן שטיחין על גבי אמותן רבנן אמרי אם אני הורגו הרי שם ועבר יושבין עלי בדין ואומרים לי למה הרגת את אחיך אלא הריני הולך ומתחתן לישמעאל והוא בא ועורר עמו על הבכורה והורגו ואני עומד עליו כגואל הדם והורגו ויורש אני שתי משפחות הדא הוא דכתיב יען אמרך את שני הגוים ואת [שתי הארצות] לי תהיינה וירשנוה וה' שם היה מאן אמר דאמרית כן אמר הקב"ה וה' שם היה. כפר עשו ואמר אנא לא אמרי הדא מילתא אמר ליה הקב"ה לית אנא ידע דאנא בודקיהון דלביא אני ה' חוקר לב: