Remez 106ק״ו
1 א

וה' ברך את אברהם בכל עד שהוא בין הבתרים בשרו שהוא נותן לו בן אחר נ"ב שנה. בן מ"ח שנה הכיר לבוראו באותה שעה בשרו. בכל בזכות המעשר שנאמר ויתן לו מעשר מכל:

2 ב

תניא וה' ברך את אברהם ר' מאיר אומר שלא היתה לו בת. ר' יהודה אומר שהיתה לו בת. אחרים אומרים בת היתה לו ובכל שמה. ר' אלעזר המודעי אומר איצטגנינות גדולה היתה לאברהם בלבו שכל מלכי מזרח ומערב משכימין לפתחו. ר' שמעון בן אלעזר אומר מרגלית טובה היתה לאברהם אבינו תלויה בצוארו שכל חולה הרואה אותה מיד נתרפא ובשעה שנפטר אברהם אבינו נטלה הקב"ה ותלאה בגלגל חמה אמר אביי היינו דאמרי אינשי מידלי יומא אידלי קצירא.

3 ג

דבר אחר שלא מרד עשו בימיו.

4 ד

דבר אחר שעשה ישמעאל תשובה בימיו. תנו רבנן שלשה לא שלט בהם יצר הרע ואלו הן אברהם יצחק ויעקב דכתיב בהו בכל מכל כל. שלשה הטעימן הקב"ה מעין העולם הבא ואלו הם אברהם יצחק ויעקב דכתיב בהו בכל מכל כל. ששה לא שלט בהן מלאך המות אברהם יצחק ויעקב דכתיב בהו בכל מכל כל. משה אהרן ומרים דכתיב בהו על פי ה' ומרים אף על גב דלא כתיב בה אתיא שם שם ממשה ומפני מה לא נאמר בה שגנאי הדבר לומר אצל אשה. תנו רבנן שבעה לא שלט בהן רמה ותולעה אברהם יצחק ויעקב דכתיב בהו בכל מכל כל. משה אהרן ומרים דכתיב בהו על פי ה'. בנימין בן יעקב דכתיב ביה ידיד ה' ישכן לבטח. ויש אומרים אף דוד דכתיב אף בשרי ישכון לבטח:

5 ה

ויאמר אברהם אל עבדו זקן ביתו שהיה זיו איקונין שלו דומה לו. המושל בכל אשר לו שהוא שליט ביצרו כמותו. שים נא ידך תחת ירכי לפי שניתנה להם המילה בצער לפיכך אין נשבעין אלא בה.

6 ו

דבר אחר למה היו מחבבין את המילה שהיו יודעין שהיא עתידה להציל את בניהם מגיהנם שנאמר לכן הרחיבה שאול נפשה ופערה פיה לבלי חק ואין חק אלא מילה שנאמר אשר כרת את אברהם ושבועתו לישחק ויעמידה ליעקב לחק וישראל שהיו מולין נמלטין ממנה שנאמר כי תעבור במים אתך אני וגו' כי תלך במו אש לא תכוה: