Yad Eitan on Mishneh Torah, Trespass
1:5א׳:ה׳
1 א

שהחומש אחד מד' מן הקרן. נראה מדברי הכ"מ דרבינו למד מעילה דחומשא לבר מלבר מפדיון הקדש ומעשר. וא"צ דמבואר הוא ממתני' דכריתות (דף כ"ו) גבי המפריש ב' סלעים לאשם כו' וכמבואר בפירוש המשנה לרבינו שם. וכן מ"ש רבינו בפ"ז מהל' גזילה גבי גזל דהחומש הוא אחד מארבעה בקרן הוא מתבאר מהסוגיא דב"ק (דף ס"ה:) והכי איתא להדיא ברבה פ' נשא וא"צ למ"ש הה"מ שם דלמד מהקדש ומעשר: