Yad Eitan on Mishneh Torah, Sacrificial Procedure
1:1א׳:א׳
1 א

במל"מ: אינו יודע מהו עבודה גדולה שמברך עליה. ולדידי היינו אותה שאין אחריה עבודה שזר חייב עליה וכדאמר במנחות דכל מצוה שעשייתה גמר מברכין עליה. ומ"ש המ"ל בנוסח הברכה עיין תוספתא דברכות: