Yad Eitan on Mishneh Torah, Rest on a Holiday
1:2א׳:ב׳
1 א

כל העושה מלאכה שאינה לצורך אכילה כגון שבנה כו' בטל מ"ע ועבר על ל"ת. ואפילו עשאה לצורך אכילה כיון שעיקרה אינה לצורך אכילה לוקה וכמ"ש הה"מ והלח"מ בסמוך לדעת רבינו. וזה דלא כמ"ש התוס' פ' המצניע (צ"ה) דאמר נמי גבי בונה מתוך שהותרה לצורך אכילה דמגבן גבינה הוי בונה הותר נמי שלא לצורך. ואם נפל ביתו ביו"ט שלא היה אפשר לבנותו קודם יו"ט ואיכא צורך היום לאכול בתוכו אין בו איסור דאורייתא לבנותו. ועיין בפר"ח בא"ח סי' תצ"ה, ועיין בס' פ"י בביצה שמיישב דעת רבינו דלא ס"ל דמגבן הוי בונה אלא במגבן לאוצר לעמוד ימים רבים וא"כ ל"מ בונה משום אוכל נפש ביו"ט. ויש להוכיח מהסוגיא דפ"ב דשבועות (ט"ו) כדעת רבינו דאיכא איסור דאורייתא בבונה ביתו אף שלא היה אפשר מעיו"ט ואיכא נמי צורך היום, דקאמר התם היכי נעביד נבנייה ביו"ט ונקדשיה אין בנין ביהמ"ק דוחה יו"ט ופירש"י כדאמרינן פ"ק דיבמות יכול יהא בנין ביהמ"ק דוחה שבת ת"ל את שבתותי תשמורו כו' ויו"ט נמי שבתות איקרו ע"כ. ומשמע דאיכא איסור דאורייתא בזה ומש"ה לא אפשר למבנייה ביו"ט ולקדשיה בשתי הלחם. והשתא לפ"ד התוס' דפרק המצניע ודאי אפשר למבנייה ביהמ"ק ביו"ט ולקדשו משום דאית ביה ג"כ צורך היום להיות מקום ריוח לכהנים לאכילת ק"ק ובכה"ג אמרינן מתוך, ואף רבנן לא הוה להו למגזר במקדש. א"ו כדעת רבינו דלא אמרינן מתוך רק בהוצאה והבערה ולא בשאר מלאכות. וכן יש לה"ר מביצה (ל"ב ב') גבי אבנים של בה"כ דמשמע דאיכא בונה ביו"ט וכ"מ שם (ריש דף ל"ו) דאיכא אשוויי גומות ביו"ט והיינו בונה: