Yad Eitan on Mishneh Torah, Prayer and the Priestly Blessing
1:1א׳:א׳
1 א

מ"ע להתפלל בכל יום כו'. הקשה הפר"ח מהא דר"פ אין עומדין דאמרינן אהא דכתיב בדניאל וזימנין תלתא ביומא הוה מצלי יכול משבא לגולה הוחלה פי' התחיל ולא קודם ואם איתא דתפלה מה"ת מהיכא תיתי שמקודם לא היה מתפלל. וי"ל דהא דקאמר יכול משבא לגולה הוחלה קאי אהא דכתיב ותלתא זימנין כו' דמקודם לא היה מתפלל תלתא זימני רק פעם אחת. א"נ דקאי אהא דקבעו ביום דאיתא בתנחומא פ' תשא דדניאל קבע כל שלש תפלות ביום: