Yad Eitan on Mishneh Torah, Mourning
1:1א׳:א׳
1 א

אין אבילות מה"ת אלא ביום ראשון כו' אע"פ שנאמר בתורה ויעש לאביו אבל שבעה ימים ניתנה תורה ונתחדשה הלכה. כ"מ מדאיתא בירושלמי והובא בתוס' במועד קטן (דף כ') דאין למידין מקודם מתן תורה. והטעם פי' בס' לוית חן פרשת ויחי דיוצא מזה קולא לענין ביטול תלמוד תורה ושבת שלא היה קודם מ"ת. ובזה אתי שפיר דלא קשה מ"ש בספר שאילת שלום דבכ"ד ילפינן מקודם מתן תורה:

2 ב

ומשה רבינו תיקן להם לישראל שבעה ימי אבילות ושבעה ימי המשתה. הכ"מ לא הראה מקורו ובס' בית הלל ביו"ד כתב שלא מצא כן בשום מקום ואני מצאתי דאיתא בירושלמי פ"א דכתובות. וכבר הארכתי בזה בהל' אישות בס"ד: