Yad Eitan on Mishneh Torah, Hiring
9:8ט׳:ח׳
1 א

השוכר את הפועל להביא לו שליחות ממקום למקום והלך ולא מצא שם מה יביא נותן לו שכרו משלם. ועי' בלח"מ מ"ש בצ"ע מפרק הגוזל בתרא גבי שטף נהר חמורו כו' וירד להציל ולא הציל אין לו אלא שכרו הראוי דלא עביד שליח שליחותו. ויש ליישב ע"פ מאי דאיתא בירושלמי פ"ח דשביעית דשם מבואר דדוקא אם אמר לו להביא ממקום מיוחד חייב ליתן לו שכר רגליו אע"פ שלא הביא אבל אם לא ייחד לו מקום אלא שכר שיביא לו דבר פלוני אם לא הביא אינו חייב ליתן לו שכרו, ובזה נתיישבה קושיית הלח"מ מפרק הגוזל גבי ירד להציל חמור חבירו ולא הציל דהתם לא ייחד לו מקום רק שיציל סתם ולכך כל זמן שלא הציל הרי לא עשה שליחותו ומש"ה אין צ"ל שכרו משלם ול"ד לשוכר פועל להביא לו שליחות ממקום מיוחד דכל שהלך שם הוא כעשה שליחותו: