Yad Eitan on Mishneh Torah, Forbidden Foods
2:23ב׳:כ״ג
1 א

הרי שהיתה הבריה משרץ העוף ומשרץ המים ומשרץ הארץ כו' לוקה עליה משום שרץ העוף ומשום שרץ הארץ ומשום שרץ המים. ויש לי להביא ראיה לדעת רבינו דמשום שרץ הארץ לא לקי אלא חדא דהיינו משום שרץ השורץ על הארץ שקץ הוא לא יאכל וכמ"ש בס' המצות סי' קע"ט אבל משום שרץ השורץ על הארץ לא תאכלם לא לקי ולא כפרש"י והרמב"ן דלקי גם עליה דאי איתא דאתא למלקות לאוכל איך דריש מיניה בס"פ חרש לא תאכילם להזהיר גדולים על הקטנים ופירש"י דקרא יתירא הוא. והשתא הא כתבו רחמנא לרבויי למלקות לאוכל גופיה וא"כ לאו יתירא הוא למאכיל. אלא ש"מ דאוכל גופיה לא לקי עליה דהיכא דאיכא למדרש לא מוקמינן בלאוי יתירי: