Yad Eitan on Mishneh Torah, Damages to Property
2:10ב׳:י׳
1 א

ואם היו לחוט בעלים ולא היה החוט הפקר בעל החוט חייב חצי נזק שהרי הוא כבור המתגלגל. והקשה ע"ז הראב"ד דאם ע"י גלגול נשבר בעל החוט פטור דלאו בור הוא אלא צרורות דתרנגול וכחו הוא. ואין דבריו מוכרחים וכבר הסכימו התוס' והרא"ש פ"ק דב"ק (דף ו'.) לסברת רבינו דבור המתגלגל ברגלי בהמה והזיק בהדי דאזיל חייב נמי בעל התקלה וכ"פ בחו"מ סי' ש"צ וסי' תי"א וא"כ אין לפטור לבעל החוט מח"נ: