Yachin on Mishnah Terumot
1:1א׳:א׳
1 א

החרש
שאינו שומע ולא מדבר: