Yachin on Mishnah Mikvaot
1:1א׳:א׳
1 א

שש מעלות במקואות
ר"ל ו' חלוקי דינים יש בו' מיני מים מכונסים על הקרקע שאינן תלושין וכל א' יש לה מעלה גדולה בטהרה יותר מחברתה. ואלו הם הו' מיני מים. (א) מי גבאים. (ב) מי תמציות. (ג) מי מקוה. (ד) מעין מועט מעורב ברוב שאובי'. (ה) מי מוכין. (ו) מים חיים. וכולהו מפרש בפרקן: