6:12ו׳:י״ב
1 א

שלח ביד חרש שוטה וקטן
שיביאו לו בעד פרוטה של הקדש מאכל מהחנווני: