3:10ג׳:י׳
1 א

ומשנתמנו פטורין
לגמרי, דלר"ש בכל קרבן אזלינן בתר חטא וידיעה. וה"ה דפליג ר"ש במ"א בחטאו והעבירום, דכשנודע להנשיא אחר כהעבירוהו, פטור לגמרי, דחטא וידיעה צריך שיהיו בזמן חיוב הקרבן: