Chapter 7ז׳
1 א

[ז] זמן ק"ש תלי בזמן אכילה במשנה דריש ברכות ושם בבריי' ע"ב. כי אכילה הוא קיום החיים וכך קבלת עול מ"ש. וכמו שאכילת האדם בבוקר ובערב כך קבלת עומ"ש. ומ"ד מעני בדעת שאין לו נר להאיר עיני שכלו וממהר באכילה פשוטה כך קבלת עומ"ש בפשיטות כעני זה שאוכל רק פת במלח. וחד מ"ד דבתר רוב בנ"א דג"כ א"צ טהרה רק מתינות קצת עד שיהי' נר ה' נשמת אדם מאיר עיני שכלם. ולחד מ"ד כבלילי שבת שהכל מוכן מבעוד יום ודי לק"ש של ערבית ההכנה שמבעו"י ע"י מעשה היום וא"צ הכנה אחרת. וההלכה ככהנים שהם הבטלנים מכל עניני עוה"ז שאין להם אלא עסק התורה כמ"ש הרמב"מ סוף (ה' שמיטה ויובל) וכן שמעתי בזה ואכילתם קודש לה' וצריכים טהרה וכך לק"ש נפנה ונוטל ידיו קודם כמ"ש לעיל פירושו: