Chapter 33ל״ג
1 א

[לג] אע"ג דזריזים אין מקדימין טפי מצפרא כמ"ש פ"ק דפסחים (ד.) זהו מצד הזריזות למצוה לבד אבל בדבר מצוה הנחוצה לשעתה צא ולמד מפועל בעסקי העולם בדבר הנחוץ. ולכך ס"ד בברכות ב' ב' דלמלאכת בהמ"ק הוי מחשכי ומקדמי גם בלילה ע"ש. וי"ל גם למאי דדייק מקראי דלא חשכי וקדמי היינו מפני שהי' להם הלילה למשמר וג"כ לא היו פנויים לכך אא"ל מחשכי ומקדמי אבל בלא"ה ודאי למצוה נחוצה דעבדינן כן כנ"ל: