Chapter 32ל״ב
1 א

[לב] אין נכנסים לחורבה פי' מקום פנוי ממושב בנ"א האמיתים ומקום מצוה רק כל מחשבת הרשות. מפני החשד שיחשוד לעצמו שמא יש איזה תאוה בדבר. ומפני המזיקין דכל מקום הפנוי מקדושה יש מקום למזיקין וכח היצר להתגבר. ומפני המפולת דסתם חורבה רעועה שא"ל קיום כמ"ש שקר אין לו רגלים. ואפי' לצורך עבודה [להתפלל] אין ליכנס אם יכול [להתפלל] בדרך הוא דרך המלך פילון מפולש לעבודת ה' ואע"פ שדרך המלך הוא מלא מעוברי דרכים והם המפסיקין להולך בדרך ה' מוטב לעבוד שם עבודה קצרה כפי היכולת מליכנס לחורבה ומחשבת חוץ לצורך עבודה. אם לא בחורבא חדתי מחודשת מאתו ובתרי שאינו יחידי בעבודתו על דרך הזה. וכשרי שכל כונתם לעבודת ה' ודלא קאי בדברא שהוא מקומן של כח היצה"ר: