Chapter 31ל״א
1 א

[לא] אין להתפלל במקום שאפשר להתבלבל באמצע אלא תפלה קצרה שלא יתבלבל בה. כי טוב מעט בכונה מהרבות בלא כונה. וכן בכל ענין וזמן כשאין יכול לכוין כל התפלה ועוברי דרכים דרך המלך של עולם חלל שמאלי שבלב יפסיקוהו מעבודתו יתפלל תפלה קצרה עכ"פ בכונה: