Chapter 29כ״ט
1 א

[כט] מתחלה הוא חורבן הבית [הפנימי. בית דירה ובו די רק חורבה שחרב מאין דרים] ואח"כ שריפת ההיכל [החיצון. וחורבנו היינו שריפה] ואח"כ גלות ישראל. וכן החוטא מתחלה בלב שחרב מיר"ש ואח"כ במוח [ששם אינו מדור קבוע. כי בית זו אשה שהיא הלב. והוא נשרף לגמרי שאיננו מקום מכיל אף לפרקים מחשבת ש"ש שאולי יבוא הרהור תשובה ללב] ואח"כ כל איברי המעשה גולים למקום הטומאה. ובתשובה להיפך כמ"ש בזוהר (ח"א קלד א) מתחלה בונה ירושלים והדר נדחי ישראל יכנס [ובירוש' דמע"ש (פ"ה ה"ב) דבנין הבית ע"י מלכי או"ה] דמתחלה תקון המדות והלב ואח"כ למעשים. ונראה דהיכל קודם בבנין לבית וכן מתחלה המוח כמ"ש הרמב"מ רפ"ב מיסה"ת וכיצד הדרך כו':