Chapter 28כ״ח
1 א

[כח] מאן דגני בבית אפל. פי' כמ"ש בפ' חלק (סנהדרין צב.) הוי קבל וקיים כדתנן בית אפל כו'. והיינו שאין מאיר בו שום אור אלהות ולא ידע זמן קבלת עול מ"ש אימתי כיון דשמע תינוק כו' יצטרף עצמו בהדי צבורא ובהדי ראשי העדה ובהדייהו גם הוא יוכל לקבל כידוע כאשר נכלל נפשו בנשמת גדולי הדור הם מעלים אותו. ודוקא כשאין יכול לצאת מן הבית אפל דלא עדיף האי סימנא מחזקה דהיכא דאיכא לברורי מבררינן ויצא לחוץ לראות. [ולכן לא נקט טפי סומא. דעדיין צ"ל דגני בבית סגור שא"י לצאת לשאל מבנ"א] אך כשאין יכול כלל אחר כל השתדלות להגיע לבבו למקום האור אז יצטרף בשמיעות קול תינוק ואשה משא"כ ביכול לצאת כמ"ש בשעה"ת ממשל דחבורה שנחלה א' או שמת ע"ש: